Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo BTL môn ĐHMT: Tìm hiểu OpenGL , xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp II học hình học về các phép biến đổi hình học.

Được đăng lên bởi Tuoi TC
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 5288 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
BÀI TẬP LỚN
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu OpenGL , xây dựng phần
mềm hỗ trợ học sinh cấp II học hình học về
các phép biến đổi hình học.
Lớp KHMT4-K3
GVHD: Th.s Vũ Minh Yến
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Các Thành Viên:
1.Nguyễn Đức Hiển
2.Nguyễn Tuấn Anh (336)
3.Kim Công Đại
4.Tống Ngọc Khánh
5.Vương Mạnh Tuấn
6.Nguyễn Trường Giang

I. Giới thiệu về OpenGL.
1.lịch sử phát triển
Được phát triển đầu tiên bởi Silicon Graphic, Inc., thiết kế để dùng
cho các trạm làm việc (workstation) đồ họa IRIS của họ. OpenGL là kết quả
nổ lực của SGI nhằm cải thiện tính tương thích của IRIS GL. Ngôn ngữ mới
này có khả năng của GL, đồng thời dễ dàng tương thích với các lọai cấu
hình phần cứng, cũng như các hệ điều hành khác nhau.
Version1.0 của OPENGL được giới thiệu vào ngày 01/7/1992.
là một giao diện phần phần mềm hướng thủ tục theo chuẩn công
nghiệp hộ trợ đồ họa 3 chiều. Cung cấp khoảng 120 tác vụ để vẽ các
primitive trong nhiều mode khác nhau. Với OpenGL, bạn có thể tạo ra ảnh 3
chiều cả tĩnh và động với chất lượng cao.
là một giao diện phần mềm độc lập với phần cứng (hardware –
independent software interface) hộ trợ cho lập trình đồ họa. Để làm được
điều này, OpenGL không thực hiện các tác vụ thuộc về hệ điều hành cũng
như không nhận dữ liệu nhập của người dùng (người dùng giao tiếp với
OpenGL thông qua OpenGL API). Nó là lớp trung gian giữa người dùng và
phần cứng. Nghĩa là nó giao tiếp trực tiếp với driver của thiết bị đồ họa.
Để bảo đảm tính “mở “, mọi sự nâng cấp OpenGL phải thông qua Uy
Ban Xem Xét Kiến Trúc OpenGL(OpenGL Architecture Review Board
AEB) gồm các thành viên sáng lập là SGI, Digittal Equipment Corporation,
IBM ,Intel và Microsoft.ARB hợp mỗi năm hai lần. (Các công ty khác cũng
có thể tham gia thảo tuận nhưng không có quyền bỏ phiếu ). Open GL
version1.1 được ARB thông qua vào tháng 12/1995.

2.Khái Niệm
OpenGL được định nghĩa là “giao diện phần mềm cho phần cứng đồ
họa ”. Thực chất, OpenGL là một thư viện các hàm đồ họa, được xem là
tiêu chuẩn thiết kế công nghiệp cho đồ họa ba chiều.
Với giao diện lập trình mạnh mẽ, OpenGL cho phép tạo các ứng dụng
3-D phức tạp với độä tinh vi, chính xác cao, mà người thiết kế không phải
đánh vật với các núi công thức toán học và các mã nguồn phức tạp. Và do
OpenGL là tiêu chuẩn công nghiệp, các ứng dụng tạo từ nó dùng được trên
các phần cứng và hệ điều hành khác nhau.

3.Cách thức làm việc và mô hình hoạt động của OpenGL
OpenGL có thể làm gì và không thể làm gì?
Cung cấp khả năng xử lý các đối tượng 2 và 3 chiều bao g...
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
BÀI TẬP LỚN
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu OpenGL , xây dựng phần
mềm hỗ trợ học sinh cấp II học hình học về
các phép biến đổi hình học.
Lớp KHMT4-K3
GVHD: Th.s Vũ Minh Yến
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Các Thành Viên:
1.Nguyễn Đức Hiển
2.Nguyễn Tuấn Anh (336)
3.Kim Công Đại
4.Tống Ngọc Khánh
5.Vương Mạnh Tuấn
6.Nguyễn Trường Giang
Báo cáo BTL môn ĐHMT: Tìm hiểu OpenGL , xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp II học hình học về các phép biến đổi hình học. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo BTL môn ĐHMT: Tìm hiểu OpenGL , xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp II học hình học về các phép biến đổi hình học. - Người đăng: Tuoi TC
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Báo cáo BTL môn ĐHMT: Tìm hiểu OpenGL , xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp II học hình học về các phép biến đổi hình học. 9 10 711