Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo chuyên đề 1

Được đăng lên bởi tranhoangtu123345
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO
THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ 2

GIÁO VIÊN

:

ThS. NGUYỄN VĂN NGUYÊN

SINH VIÊN

:

ĐẶNG VĂN DŨNG

LỚP

:

11T1

NHÓM

:

10A

Đà Nẵng, 09/2014

Đại học bách khoa - Khoa CNTT

Thực hành chuyên đề II – Nhóm 10A

MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................................................................................2
I.

BÀI THỰC HÀNH BUỔI THỨ NHẤT............................................................................................................3
100 câu lệnh trong LINUX.........................................................................................................................3

II.

BÀI THỰC HÀNH BUỔI THỨ HAI.............................................................................................................35
1.

Giải phương trình bậc nhất................................................................................................................35

2.

Giải phương trình bậc hai..................................................................................................................36

3.

Giải phương trình bậc nhất hai ẩn.....................................................................................................37

III. BÀI THỰC HÀNH BUỔI THỨ BA...............................................................................................................39

GVHD: Nguyễn Văn Nguyên

SVTH:Đặng Văn Dũng

Đại học bách khoa - Khoa CNTT

I.

Thực hành chuyên đề II – Nhóm 10A

BÀI THỰC HÀNH BUỔI THỨ NHẤT
100 câu lệnh trong LINUX
1. Pwd

Hiển thị tên thư mục đang làm việc

2. Clear
Xóa màn hình con trỏ lệnh

3. Uname –r
Cho biết phiên bản nhân Linux

4. Ls –l
Hiển thị list các thư mục

GVHD: Nguyễn Văn Nguyên

SVTH:Đặng Văn Dũng

Đại học bách khoa - Khoa CNTT

Thực hành chuyên đề II – Nhóm 10A

5. Lsusb
Liệt kê các thiết bị usb có mặt trong máy tính

6. ps –ef
Cho biết các tiến trình đã được thực hiện

7. ps aux
Liệt kê tất cả các tiến trình

GVHD: Nguyễn Văn Nguyên

SVTH:Đặng Văn Dũng

Đại học bách khoa - Khoa CNTT

Thực hành chuyên đề II – Nhóm 10A

8. kill 4904
Chấm dứt tiến trình mang số hiệu 4904

9. nano test
Soạn tập tin test dùng trình soạn nano

10. gedit file
Soạn tập tin với trình soạn gedit

GVHD: Nguyễn Văn Nguyên

SVTH:Đặng Văn Dũng

Đại học bách khoa - Khoa CNTT

Thực hành chuyên đề II – Nhóm 10A

11. cat test
Xuất nội dung của tập tin test ở dạng ASCII lên màn hình

12. h...




  !"#
   $#%&
 '()  ***
 +,  *-
Đà Nẵng, 09/2014
báo cáo chuyên đề 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo chuyên đề 1 - Người đăng: tranhoangtu123345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
báo cáo chuyên đề 1 9 10 754