Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate

Được đăng lên bởi Thiện DK
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2431 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate­phần 1

Báo cáo tìm hiểu đề tài – mã đề tài: SE04.

HIBERNATE – phần 1


I.

Component mapping.

1. Component mapping là gi?

Component không phải là một tham chiếu thực thể, nó giống như một
đối tượng được chứa trong một đối tượng cha khác. Nó không có id và
chỉ tồn tại khi thực thể cha tồn tại. Component cho phép bạn nhóm một
vài cột vào trong một đối tượng.
Ta xét ví dụ:

1041349 ­ 1041397 ­ 1041444

Page 1

Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate­phần 1

Ta quan sát, bảng AccountOwner gồm các thuộc tính:
-

accountOwner

-

lastname

-

firstname

-

socialSecuritynumber

-

streeAddress

-

city

-

state

-

zip-code

-

home-phone

-

cell-phone

để tổ chức cơ sở dữ liệu tốt hơn, người ta sẽ tách các thuộc tính :
StreetAddress, city, zipcode ra thành một đơn vị dữ liệu riêng, việc này
giúp cơ sở dữ liệu của chúng ta tường minh hơn, rõ ràng hơn và việc
truy xuất đơn giản hơn.

1041349 ­ 1041397 ­ 1041444

Page 2

Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate­phần 1

Các thuộc tính sau khi được tách ra sẽ thuộc về 1 đơn vị dữ liệu có tên
là Address.
Ta có nhận xét như sau:
-

Address được chứa trong AccountOwner

-

Address chỉ tồn tại khi AccountOwner tồn tại

Nói một cách khác, Address chính là một component.
2. Using Component - sử dụng component

Việc ánh xạ từ bảng dữ liệu cho component là hết sức đơn giản. để dễ
hiểu hơn, ta xét việc ánh xạ từ bảng AccountOwner cho component
address như sau:

1041349 ­ 1041397 ­ 1041444

Page 3

Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate­phần 1

Cú pháp của một component như sau:
Bên trong thẻ component là thẻ parent khai báo tên của Cha.
Tiếp theo là các thẻ property khai báo các thuộc tính bên trong của
component.

3. Nested Components - Component lồng nhau:

Là hiện tượng bên trong component cho có chứa các component con
bên trong.
1041349 ­ 1041397 ­ 1041444

Page 4

Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate­phần 1

Xét ví dụ sau:

1041349 ­ 1041397 ­ 1041444

Page 5

Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate­phần 1

Thuộc tính zipcode được chia làm hai phần: Zip và plus4. Ví du: 122221234.
Như vậy để thuận tiện, người ta đưa zipcode vào một component như
hình sau:

Ta thấy được rằng bên trong bảng AccountOwner có component
Address và bên trong Address có component Zipcode. Đây là một ví dụ
điển hình cho việc thể hiện Nested component.
Ta biểu diễn file mapping như sau:

1041349 ­ 1041397 ­ 1041444

Page 6

Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate­phần 1

4. Mapping a component – Tham chiếu trong component

Một com...
Báo cáo đ tài tìm hi u Hibernate-ph n 1
Báo cáo tìm hiểu đề tài – mã đề tài: SE04.
HIBERNATE – phần 1

I. Component mapping.
1. Component mapping là gi?
Component không phải là một tham chiếu thực thể, nó giống như một
đối tượng được chứa trong một đối tượng cha khác. Nó không có id và
chỉ tồn tại khi thực thể cha tồn tại. Component cho phép bạn nhóm một
vài cột vào trong một đối tượng.
Ta xét ví dụ:
1041349 - 1041397 - 1041444 Page 1
Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate - Người đăng: Thiện DK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Báo cáo đề tài tìm hiểu Hibernate 9 10 960