Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án lập trình mạng

Được đăng lên bởi Phạm Nguyễn Bình Sơn
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2245 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đồ án Lập Trình Mạng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:
1.1.

NỘI DUNG LÝ THUYẾT ...................................................... 3

TỔNG QUAN ........................................................................................ 3

1.1.1.

Bối cảnh đề tài ................................................................................ 3

1.1.2.

Mục tiêu đề tài ................................................................................ 3

1.1.3.

Hướng giải quyết ............................................................................ 3

1.1.4.

Môi trường áp dụng ....................................................................... 4

1.2.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .............................. 4

1.2.1.

Trò chơi cờ tướng ........................................................................... 4

1.2.2.

Lập trình socket TCP. .................................................................... 4

CHƯƠNG 2:
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GAME CỜ TƯỚNG ĐÁNH
QUA MẠNG LAN ............................................................................................... 15
2.1.

SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG ......................................................................... 15

2.2.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH .............................................................. 15

2.2.1.

Giao diện Login ............................................................................ 15

2.2.2.

Giao diện WaitRoom. ................................................................... 16

2.2.3.

Giao diện GamePlay ..................................................................... 16

2.3.

PHÂN RÃ CHỨC NĂNG ................................................................... 17

2.3.1.

Cách tổ chức Client – Server ....................................................... 17

2.3.2.

Phần giao diện Login .................................................................... 18

2.3.3.

Phần giao diện WaitRoom............................................................ 18

2.3.4.

Giao diện GamePlay: .................................................................... 21

CHƯƠNG 3:
3.1.

TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .......................... 30

KỊCH BẢN .......................................................................................... 30

–1 –

Đồ án Lập Trình Mạng

3.2.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG .................................. 31

3.3.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .......................................... 34

1.

Đánh giá .................................
Đồ án Lập Trình Mạng
– 1
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: NỘI DUNG LÝ THUYẾT ...................................................... 3
1.1. TỔNG QUAN ........................................................................................ 3
1.1.1. Bối cảnh đề tài ................................................................................ 3
1.1.2. Mục tiêu đề tài ................................................................................ 3
1.1.3. Hướng giải quyết ............................................................................ 3
1.1.4. Môi trường áp dụng ....................................................................... 4
1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .............................. 4
1.2.1. Trò chơi cờ tướng ........................................................................... 4
1.2.2. Lập trình socket TCP. .................................................................... 4
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GAME CỜ TƯỚNG ĐÁNH
QUA MẠNG LAN ............................................................................................... 15
2.1. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG ......................................................................... 15
2.2. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH .............................................................. 15
2.2.1. Giao diện Login ............................................................................ 15
2.2.2. Giao diện WaitRoom. ................................................................... 16
2.2.3. Giao diện GamePlay ..................................................................... 16
2.3. PHÂN RÃ CHỨC NĂNG ................................................................... 17
2.3.1. Cách tổ chức Client – Server ....................................................... 17
2.3.2. Phần giao diện Login .................................................................... 18
2.3.3. Phần giao diện WaitRoom............................................................ 18
2.3.4. Giao diện GamePlay: .................................................................... 21
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .......................... 30
3.1. KỊCH BẢN .......................................................................................... 30
Báo cáo đồ án lập trình mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án lập trình mạng - Người đăng: Phạm Nguyễn Bình Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Báo cáo đồ án lập trình mạng 9 10 750