Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án môn học lập trình mạng

Được đăng lên bởi bbnew
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.dut.edu.vn, E-mail: cntt@dut.udn.vn

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH MẠNG

ĐỀ TÀI :
TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FIREWALL

SINH VIÊN :
LỚP
:
CBHD
:

Đà Nẵng, 06/2014

XXX
YYY
ZZZ

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT...........................................................1

1.1
1.2

MẠNG MÁY TÍNH...............................................................................................1
CƠ CHẾ FIREWALL............................................................................................2
1.2.1 Giới thiệu.......................................................................................................2
1.2.2 Kiến trúc của Firewall....................................................................................3
1.3
Kết chương.............................................................................................................3

CHƯƠNG 2.

THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH....................4

2.1
2.2

PHÁT BIỂU BÀI TOÁN.......................................................................................4
PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG..................................................................................4
2.2.1 Chặn địa chỉ IP...............................................................................................4
2.2.2 Chặn ứng dụng...............................................................................................4
2.2.3 Bảo vệ quét cổng............................................................................................5
2.3
XÂY DỰNG CÁC MÔĐUN.................................................................................6
2.3.1 Chức năng chặn địa chỉ IP.............................................................................6
2.3.2 Chức năng chặn ứng dụng..............................................................................8
2.3.3 Chức năng bảo vệ quét cổng........................................................................10

CHƯƠNG 3.
3.1
3.2

TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ......................11

Môi trường triển khai...........................................................................................11
Kết quả thực hiện các chức năng.........................................................................11
3.2.1 Chức năng chặn truy cập vào địa chỉ IP......................................................11
3.2.2 Chức năng chặn ứng d...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.dut.edu.vn, E-mail: cntt@dut.udn.vn
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH MẠNG
ĐỀ TÀI :
TÌM HIỂU XÂY DỰNG HỆ THỐNG FIREWALL
SINH VIÊN : XXX
LỚP : YYY
CBHD : ZZZ
Đà Nẵng, 06/2014
Báo cáo đồ án môn học lập trình mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án môn học lập trình mạng - Người đăng: bbnew
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo đồ án môn học lập trình mạng 9 10 637