Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương trình quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi thaiquocphong
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 12686 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Mục Lục
I.

Mô tả nghiệp vụ hệ thống
1. Qui trình tổng quát chương trình quản lý khách sạn
2. Qui trình chi tiết chương trình quản lý khách sạn
2.1. Qui trình quản lý đặt phòng, ký quỹ và hủy đặt phòng
2.2. Qui trình quản lý nhận phòng và theo dõi chi phí
2.3. Qui trình quản lý gia hạn lưu trú và chuyển phòng
2.4. Qui trình quản lý trả phòng và thanh toán
2.5. Qui trình báo cáo thống kê.

II.

Sơ đồ chức năng của Hệ thống

III.

Phân tích
1. Sơ đồ Usecase của hệ thống
Đặc tả Usecase
1.1.

Usecase đăng nhập hệ thống

1.2.

Usecase đăng xuất hệ thống

1.3.

Usecase lập phiếu đặt phòng

1.4.

Usecase lập phiếu ký quỹ

1.5.

Usecase lập phiếu trả ký quỹ

1.6.

Usecase lập phiếu nhận phòng

1.7.

Usecase phiếu theo dõi chi phí

1.8.

Usecase lập phiếu trả phòng

1.9.

Usecase lập hóa đơn thanh toán

1.10.

Usecase tìm kiếm thông tin

1.11.

Usecase lập báo cáo thống kê

 Mô hình thông lượng thông tin
 Mô hình quan niệm xử lý
2. Sơ đồ Lớp thực thể
3. Sơ đồ hoạt động
3.1.

Sơ đồ hoạt động của chức năng đặt phòng

3.2.

Sơ đồ hoạt động của chức năng nhận phòng

SVTH: Thái Quốc Phong – Võ Minh Chương

GVHD: ThS.Nguyễn Kiều Oanh
Trang 1

Báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin
3.3.

Sơ đồ hoạt động của chức năng theo dõi chi phí

3.4.

Sơ đồ hoạt động của chức năng thanh toán hóa đơn

3.5.

Sơ đồ hoạt động của chức năng hủy đặt phòng

3.6.

Sơ đồ hoạt động của chức năng gia hạn lưu trú và chuyển phòng

4. Sơ đồ trạng thái
4.1.

Sơ đồ trạng thái cho chức năng đặt phòng

4.2.

Sơ đồ trạng thái cho chức năng nhận phòng

4.3.

Sơ đồ trạng thái cho chức năng thuê dịch vụ

4.4.

Sơ đồ trạng thái cho chức năng trả phòng

4.5.

Sơ đồ trạng thái cho chức năng thanh toán

4.6.

Sơ đồ trạng thái cho chức năng gia hạn lưu trú và chuyển phòng

5. Sơ đồ tuần tự
5.1.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập

5.2.

So đồ tuần tự cho chức năng đặt phòng

5.3.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng nhận phòng

5.4.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng theo dõi chi phí

5.5.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng gia hạn lưu trú và chuyển phòng

5.6.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng hủy đặt phòng

5.7.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng thanh toán

5.8.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm thông tin

6. Sơ đồ cộng tác
6.1.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập

6.2.

So đồ tuần tự cho chức năng đặt phòng

6.3.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng nhận phòng

6.4.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng theo dõi chi phí

6.5.

Sơ đồ tuần tự cho chức năng gia hạn lưu trú và c...
Báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Mục Lục
I. Mô tả nghiệp vụ hệ thống
1. Qui trình tổng quát chương trình quản lý khách sạn
2. Qui trình chi tiết chương trình quản lý khách sạn
2.1. Qui trình quản lý đặt phòng, ký quỹ và hủy đặt phòng
2.2. Qui trình quản lý nhận phòng và theo dõi chi phí
2.3. Qui trình quản lý gia hạn lưu trú và chuyển phòng
2.4. Qui trình quản lý trả phòng và thanh toán
2.5. Qui trình báo cáo thống kê.
II. Sơ đồ chức năng của Hệ thống
III. Phân tích
1. Sơ đồ Usecase của hệ thống
Đặc tả Usecase
1.1. Usecase đăng nhập hệ thống
1.2. Usecase đăng xuất hệ thống
1.3. Usecase lập phiếu đặt phòng
1.4. Usecase lập phiếu ký quỹ
1.5. Usecase lập phiếu trả ký quỹ
1.6. Usecase lập phiếu nhận phòng
1.7. Usecase phiếu theo dõi chi phí
1.8. Usecase lập phiếu trả phòng
1.9. Usecase lập hóa đơn thanh toán
1.10. Usecase tìm kiếm thông tin
1.11. Usecase lập báo cáo thống kê
Mô hình thông lượng thông tin
Mô hình quan niệm xử lý
2. Sơ đồ Lớp thực thể
3. Sơ đồ hoạt động
3.1. Sơ đồ hoạt động của chức năng đặt phòng
3.2. Sơ đồ hoạt động của chức năng nhận phòng
SVTH: Thái Quốc Phong – Võ Minh Chương GVHD: ThS.Nguyễn Kiều Oanh
Trang 1
Báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương trình quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương trình quản lý khách sạn - Người đăng: thaiquocphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương trình quản lý khách sạn 9 10 496