Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo hệ thống thông tin điên lực

Được đăng lên bởi Phung Nhien
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
ch¬ng I Nghiªn cøu cÊu tróc cña hÖ thèng th«ng tin ®iÖn
lùc viÖt nam...........................................2
1. M¹ng ®êng trôc chÝnh (bachbone)..........................2
2. M¹ng ®êng trôc khu vùc................................5
2.1 M¹ng ®êng trôc MiÒn Nam.................................................................6
2.2 M¹ng ®êng trôc MiÒn Trung...............................................................8
2.3 M¹ng ®êng trôc miÒn b¾c..................................................................10
3. M¹ng nh¸nh......................................12
CHƯƠNG II QUY TRÌNH CẤU HÌNH CÁC PHẦN MỀM ĐỌC, TRUYỀN SỐ
LIỆU TRONG HỆ THỐNG THU THẬP SỐ LIỆU ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG ÁP
DỤNG CHO NMĐ.........................................14
1.Các đối tượng áp dụng.....................................................................................14
2.Thực Hiện........................................................................................................16
2.1. Kết nối các công tơ...........................................................................16
2.2. Cài đặt Modem quay số tới công tơ.................................................16
2.3. Cài đặt và các cấu hình đối với chương trình Power Master Unit. .16
2.4. Cài đặt và cấu hình chương trình đọc số liệu công tơ Data link.....20
2.5. Cài đặt chương trình tự động quay số: Advanced Dialer................25
2.6. Cài đặt và cấu hình chương trình FTP tự động:...............................29
2.7. Thay đối cấu hình trong phần mềm FTP tự động............................30
2.8. Cấu hình Scheduled Tasks trong Windows.....................................31
2.9. Gỡ bỏ chương trình Advanced Dialer:.............................................35

Đ7LT – CNTT6

Page 1

ch¬ng I Nghiªn cøu cÊu tróc cña hÖ thèng
th«ng tin ®iÖn lùc viÖt nam.
C¨n cø trªn kÕt cÊu hiÖn cã cña HTTT ®iÖn lùc ViÖt Nam, néi dung ®Ò tµi
“§¸nh gi¸ ®é tin cËy cña hÖ thèng th«ng tin ®iÖn lùc” vµ sù lùa chän ph¬ng
ph¸p CHH ®Ó ®¸nh gi¸ §TC t¸c gi¶ ®i vµo nghiªn cøu cÊu tróc cña HTTT ®iÖn
lùc ViÖt Nam theo m« h×nh ph©n líp.
Theo m« h×nh nµy, cÊu tróc HTTT ®iÖn lùc ViÖt Nam ®îc ph©n thµnh 3
líp râ rÖt.
 Líp thø nhÊt: Lµ m¹ng ®êng trôc chÝnh (bachbone).
 Líp thø hai: Lµ m¹ng ®êng trôc c¸c khu vùc B¾c, Trung, Nam.
 Líp thø ba: Lµ m¹ng con, c¸c m¹ch nh¸nh.
Víi mçi líp cã c¸c ®Æc ®iÓm riªng vÒ chøc n¨ng hay kÕt cÊu, thÓ hiÖn nÐt
®Æc trng riªng.
1. M¹ng ®êng trôc chÝnh (bachbone)
M¹ng ®êng trôc chÝnh sö dông kªnh truyÒn dÉn c¸p quang dun...
Môc lôc
ch¬ng I Nghiªn cøu cÊu tróc cña hÖ thèng th«ng tin ®iÖn
lùc viÖt nam.................... ...................... .2
1. M¹ng ®êng trôc chÝnh (bachbone)..........................2
2. M¹ng ®êng trôc khu vùc................................ 5
2.1 M¹ng ®êng trôc MiÒn Nam.................................................................6
2.2 M¹ng ®êng trôc MiÒn Trung...............................................................8
2.3 M¹ng ®êng trôc miÒn b¾c..................................................................10
3. M¹ng nh¸nh...................................... 12
CHƯƠNG II QUY TRÌNH CẤU HÌNH CÁC PHẦN MỀM ĐỌC, TRUYỀN SỐ
LIỆU TRONG HỆ THỐNG THU THẬP SỐ LIỆU ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG ÁP
DỤNG CHO NMĐ................................ ......... 14
1.Các đối tượng áp dụng.....................................................................................14
2.Thực Hiện........................................................................................................16
2.1. Kết nối các công tơ...........................................................................16
2.2. Cài đặt Modem quay số tới công tơ.................................................16
2.3. Cài đặt và các cấu hình đối với chương trình Power Master Unit. .16
2.4. Cài đặt và cấu hình chương trình đọc số liệu công tơ Data link.....20
2.5. Cài đặt chương trình tự động quay số: Advanced Dialer................25
2.6. Cài đặt và cấu hình chương trình FTP tự động:...............................29
2.7. Thay đối cấu hình trong phần mềm FTP tự động............................30
2.8. Cấu hình Scheduled Tasks trong Windows.....................................31
2.9. Gỡ bỏ chương trình Advanced Dialer:.............................................35
Đ7LT – CNTT6 Page 1
Báo cáo hệ thống thông tin điên lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo hệ thống thông tin điên lực - Người đăng: Phung Nhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo cáo hệ thống thông tin điên lực 9 10 98