Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo: HP NETSERVER

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HP NETSERVER

NOÄÄI DUNG TRÌNH
Ì
BAØØY

„
„
„
„

Caùùc khaù
C
kh ùi nieä
i äm cô baû
b ûn .
Caùc coâng ngheä trong HP Netserver.
Caùc doøng saûn phaåm HP Netserver
Kh û naêêng quaûûn tròò HP N
Khaû
Netserver

Caùc khaù
Cac
khaii nieäm cô ban
baûn

Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver
Caùc tính naêng, khaùi nieäm thöôøng gaëp trong HP Netserver

Caùc khaù
Cac
khaii nieäm cô ban
baûn
Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver

Phaân loaïi theo nhoùm chöùc naêng
„
Small and medium Businesses
„
Department and workgroup
„
Enterprise
Phan
Phaâ
n loai
loaïi theo model
„
Pedestal
„
Rack

Caùc khaù
Cac
khaii nieäm cô ban
baûn
Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver
Phaân loaïi theo nhoùm chöùc naêng
„
Small and medium Businesses
z Nhöõng saûn phaåm cuûa doøng naøy goàm E
Series, TC2100 vaø LC Series
z Doøng saûn phaåm naøy ñöôïc thieát keá cho nhöõng
doanh nghieäp vöøa vaø nhoû
z De
D ã sö
öû duï
d ng vaø tin
ti caääy.
z Ñaûm baûo tính saün saøng vaø hieäu naêng cao
z Thích hôïp cho khaùch haøng khoâng ñoøi hoûi
khaû nang
kha
naêng môû
mô roäng lôn
lôùn

Khaû naêng quaû
q n tròò HP Netserver
Caùc coâng cuï quaûn trò
HP Openview
Network Node Manager for windows NT (NNM/NT)
„ HP Top tools integration
„ Automatic discovery of HP devices and custom HP icon on
NNM/NT
„ Configuration of HP hardware into NNM-NT’s event manager
„ Context
Context-sensitive
sensitive launch op HP Top tools and web jectAdmin
functions
„ HP device events integrated into NNM-NT event log
„ Compilation
p
of HP hardware MIBs into management
g
p
platform
at installation
„ Map status
„ SNMP and DMI 2.x device support
„ Support for larger enviroment

XIN CHAN
CHAÂN THANH
THAØNH CAM
CAÛM ÔN !

...
HP NETSERVER
HP
NETSERVER
Báo cáo: HP NETSERVER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo: HP NETSERVER - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo: HP NETSERVER 9 10 133