Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH

Được đăng lên bởi Truong Son Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO
KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH
Đề tài: Khái niệm cơ bản MPLS

GVHD : NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN
SVTH : NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
LỚP

: 13DTLT

2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ATM

Asynchnorous Tranfer Mode

Truyền dẫn không đồng bộ

BGP

Border Gateway
Protocol

Giao thức cổng biên

CoS

Class of Service

Cấp độ dịch vụ

FEC

Forwarding Equivalency
Class

Lớp chuyển tiếp
tương đương

IP

Internet Protocol

Giao thức Internet

LIB

Label Information Base

Bảng cơ sở dữ liệu
nhãn

LSP

Label Switch Path

Tuyến chuyển
mạch nhãn

LSR

Label Switch Router

Bộ định tuyến
chuyển mạch nhãn

MPLS

Multiprotool Label
Switching

Chuyển mạch nhãn
đa giao thức

TE

Traffic Engineering

Kĩ thuật điều khiển
lưu lượng

VCI

Virtual Channel
Identifier

Định danh kênh ảo

VPI

Virtual Packet
Indentifier

Định danh gói ảo

OSPF

Open Shortest Path First

Giao thức OSPF

RSVP

Resource Reservation
Protocol

Giao thức dành sẵn
tài nguyên

Khái niệm cơ bản MPLS

Nguyễn Trường Sơn /13DTLT

3

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................3
CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS.......................................................4
1. Tổng quan chuyển mạch nhãn đa giao thức..............................................................4
1.1Giới thiệu...............................................................................................................4
1.2.Định tuyến và chuyển mạch gói truyền thống.....................................................5
2 Các khái niệm cơ bản trong MPLS.............................................................................6
2.1. LSR (Label Switching Router)............................................................................6
2.2. FEC (Forwarding Equavilency class).................................................................6
2.3. Nhãn (Label)........................................................................................................7
2.4. Tuyến chuyển mạch nhãn (LSPs)......................................................................12
2.5. Giao thức phân phối nhãn (LDP)......................................................................13
2.6. Kĩ thuật điều khiển lưu lượng............................................................................13
2.7. Định tuyến ràng buộc........................................................................................14
3. Hoạt động của MPLS........
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
BÁO CÁO
KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH
Đề tài: Khái niệm cơ bản MPLS
GVHD : NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN
SVTH : NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
LỚP : 13DTLT
BÁO CÁO KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH - Người đăng: Truong Son Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
BÁO CÁO KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH 9 10 807