Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Lập Trình Ứng Dụng Mạng

Được đăng lên bởi nguyenvanphuc.it
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÖ VIEÄ
N ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
GVHD : VÕ TÂM VÂN

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG

Báo Cáo Lập Trình Ứng Dụng Mạng

Đồ Án:
THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN CD QUA MẠNG

Giáo viên hướng dẫn

Võ Tâm Văn

Sinh viên thực hiện :

Võ Anh Tuấn
Quách Thanh

1

0012710
0012656

THÖ VIEÄ
N ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
GVHD : VÕ TÂM VÂN

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG

Mục lục

I. Yêu cầu thực hiện ………………………………………………………1
1. Tìm hiểu sơ lược về Servlet. ................................................................... 3
2. Tìm hiểu về sơ lược JSP. ......................................................................... 4
3. Chương trình ứng dụng về WebCD ......................................................... 7
3.3.1 Sơ đồ thiết kế logic .......................................................................... 15
3.3.2 Sơ đồ hệ thống ................................................................................. 15
4. Tìm hiểu sơ lược về Semantic Web ....................................................... 18
4.1 Đặt vấn đề : ......................................................................................... 18
4.2 Khái niệm : ......................................................................................... 18
4.3 Ý tưởng : ............................................................................................ 18
4.4 Phân tích: ........................................................................................... 18
4.5 Ngôn ngữ hỗ trợ siêu dữ liệu ............................................................... 19
4.6 Mục tiêu .............................................................................................. 20
4.7 Sự phát triển của Sematic web ........................................................... 20
4.8 Ứng dụng của Semantic Web .............................................................. 21
4.9 Kết luận .............................................................................................. 22
II Tổng Kết……………………………………………………………… 21
1. Ưu điểm của đề tài : ............................................................................. 22
2. Hạn chế của đề tài ................................................................................ 22
3. Hướng phát triển .................................................................................. 22
4. Kết luận ............................................................................................... 22
5. Tài liệu tham khảo ...................................................................
LP TRÌNH NG DNG MNG GVHD : VÕ TÂM VÂN
1
Báo Cáo Lp Trình ng Dng Mng
Đồ Án:
THIT K TRANG WEB BÁN CD QUA MNG
Giáo viên hướng dn Võ Tâm Văn
Sinh viên thc hin : Võ Anh Tun 0012710
Quách Thanh 0012656
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Báo Cáo Lập Trình Ứng Dụng Mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Lập Trình Ứng Dụng Mạng - Người đăng: nguyenvanphuc.it
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo Cáo Lập Trình Ứng Dụng Mạng 9 10 662