Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------------------

BÁO CÁO

LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB

Nhóm thự hiện :
* Lê Đức Thanh
* Trần Thị Huyền Trân

02HC389
02HC414
HCM - 2005

1

PHỤ LỤC

2

I. GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN
1.

Tên đồ án
Personal Solution (giải pháp cá nhân)

2.

Giới thiệu đồ án
đề án được mô hình theo mô hình website giới thiệu công ty, trong đó
dịch vụ chính của công ty là cung cấp dịch vụ Website cá nhân m ột
cách tự động cho thành viên.

3.

a.

b.

Nội dung
Trang thông tin giới thiệu
Phần cho khách hàng:
+ Các bài viết giới thiệu website, giới thiệu dịch vụ, …
+ Liên hệ: liên hệ với quản trị website
+ Đăng ký, login vào trang “giải pháp cá nhân”
Phần quản trị:
+ Công cụ cho phép chỉnh sửa menu bên trái
+ Công cụ đưa thông tin các bài giới thiệu lên website
+ Xem lại các liên hệ mà khách hàng gửi
Trang giải pháp cá nhân

o Là thành viên của Website thì sẽ có các đặc quyền:

Được cung cấp công cụ để lưu thông tin cá nhân, như:
+ Tin tức của bản thân, gia đình, bạn bè
+ Các dự án đã tham gia trong quá trình học tập và làm việc
+ Album hình: các hình ưa thích
+ Lập Calendar (Các sự kiện): các dự định, sự kiện trong ngày
+ Sổ địa chỉ

4.

Đối tượng phục vụ
Tất cả mọi người có nhu cầu

II. THIẾT KẾ
1.
chức năng

Thiết kế vật lý - mô hình

3

Quản trị

Các công
cụ hiển thị

Người dùng

Các công
cụ & xử
lý
Data

Đăng ký

Thêm thông
tin cá nhân

Đăng
nhập

Xem thông
tin cá nhân
Diễn giải:
Nhà quản trị sẽ thêm, sửa, xóa thông tin, quy
định của website giới thiệu lên.
Người dùng:
a.
Có thể xem những thông tin chung đó
b.
Có thể đăng ký làm thành viên của
website
c.
Sau khi đăng ký thì có thể đăng nhập vào
“giải pháp cá nhân”
d.
Tại đây, người dùng có thể thêm, sửa,
xóa các thông tin cá nhân của bản thân

1.
nhân”

Thiết kế logic “giải pháp cá

4

Diễn giải: Mỗi thành viên (members) được quyền thêm xóa sửa
Các sự kiện (events) của mình
Các dự án (projects) mà mình tham gia
Các tin tức (news)
Các địa chỉ để tạo thành sổ địa chỉ (addressbook) của
bản thân
Tao các album hình (albums) và đưa hình(pictures) lên
album đó
a.

Bảng: members – các
thành viên
ST
T
1
2
3

Tên field

Data type

Ghi chú

Username
Userpass
Fullname

Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(255
)

Tên đăng nhập
Mật khẩu truy cập
Tên đầy đủ

5

b.

Bảng: events – các sự

kiện

ST
T
1
2

Tên field

Data type

Ghi chú

Event_id
Event_name

Mã sự kiện
Tên sự kiện

3
4

Event_date
Event_note

5

Username

Autonumber
Varchar(255
)
Date/Time
Varchar(255
)
Varchar(50)

Ngày xảy...
TR NG I H C KHOA H C T NHIÊNƯỜ ĐẠ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
--------------------
BÁO CÁO
L P TRÌNH VÀ THI T K WEB
Nhóm th hi n :
* Lê c Thanh Đứ 02HC389
* Tr n Th Huy n Trân 02HC414
HCM - 2005
1
BÁO CÁO LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÁO CÁO LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB 9 10 908