Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO MÔN: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi congchuahoaanhdao6
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

──────── * ────────

BÁO CÁO MÔN: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN
VÀ ỨNG DỤNG
ĐỀ TÀI 18:
-

Tìm hiểu lý thuyết lọc Kalman, mô hình ứng dụng lọc Kalman lọc
nhiễu tín hiệu.
Phân biệt mô hình ứng dụng lọc Kalman với mô hình ứng dụng lọc
Wiener với lọc nhiễu tín hiệu, thử nghiệm mô phỏng dùng Matlab.
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Thị Hoàng Lan
Danh sách sinh viên nhóm 18:

Hà Nội, 30-11-2014

- Trần Minh Công

MSSV: 20121345

- Phạm Quang Hiếu

MSSV: 20121695

- Chu Văn Huy

MSSV: 20121786

- Nguyễn Văn Khỏe

MSSV: 20121926

- Lương Cao Phong

MSSV: 20122218

LỜI NÓI ĐẦU

Việc ứng dụng các bộ lọc trong lọc nhiễu tín hiệu là một nhu cầu bức thiết
trong quản lý và thu thập thông tin hiện nay. Điều đó đóng vai trò quan trọng trong
kĩ thuật định hướng, định vị và điều khiển các phương tiện di chuyển, cùng với kĩ
thuật phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực xử lý tín hiệu và kinh tế nhất là trong thời
đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.
Bộ lọc Kalman, được Rudolf (Rudy) E. Kálmán công bố năm 1960, là thuật
toán sử dụng chuỗi các giá trị đo lường, bị ảnh hưởng bởi nhiễu hoặc sai số, để ước
đoán biến số nhằm tăng độ chính xác so với việc sử dụng duy nhất một giá trị đo
lường. Bộ lọc Kalman thực hiện phương pháp truy hồi đối với chuỗi các giá trị đầu
vào bị nhiễu, nhằm tối ưu hóa giá trị ước đoán trạng thái của hệ thống.
Để hoàn thành được bài tập lớn này, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm
ơn chân thành đến cô giáo hướng dẫn, PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giảng
viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - đã hết lòng
giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ dạy tận tình để nhóm em hoàn thành được đề tài này.

Hà Nội, 10 tháng 12 năm 2014
Nhóm 18
(Danh sách thành viên ký tên)

Đề tài 18 – QTNN&UD

Trang 1

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ...…………………………………………………………………1
MỤC LỤC ……………………………………………………………………….2
PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM ……………………………..3
I. LỌC KALMAN. MÔ HÌNH ỨNG DỤNG LỌC KALMAN LỌC NHIỄU
TÍN HIỆU………………………………………………………………………..4
1. Khái niệm bộ lọc Kalman ……………………………..………………..4
2. Mô hình ứng dụng lọc Kalman lọc nhiễu tín hiệu ………………………5
3. Các phương trình của bộ lọc Kalman…………………………………..6
4. Bản chất của bộ lọc Kalman…………………………………………….8
5. Bộ lọc Kalman rời rạc……………………………………………………8
II. PHÂN BIỆT MÔ HÌNH ỨNG DỤNG LỌC KALMAN VỚI MÔ HÌNH
ỨNG DỤNG LỌC WIENER LỌC NHIỄU TÍN HIỆU………………………12
III. MÔ PHỎNG BỘ LỌC KALMAN VỚI LỌC NHIỄU TÍN HIỆU DÙNG
MATLAB ………………………………………………………………………..13
IV. BÀ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
──────── * ────────
BÁO CÁO MÔN: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN
VÀ ỨNG DỤNG
ĐỀ TÀI 18:
- Tìm hiểu thuyết lọc Kalman, hình ứng dụng lọc Kalman lọc
nhiễu tín hiệu.
- Phân biệt mô hình ứng dụng lọc Kalman với mô hình ứng dụng lọc
Wiener với lọc nhiễu tín hiệu, thử nghiệm mô phỏng dùng Matlab.
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Thị Hoàng Lan
Danh sách sinh viên nhóm 18:
- Trần Minh Công MSSV: 20121345
- Phạm Quang Hiếu MSSV: 20121695
- Chu Văn Huy MSSV: 20121786
- Nguyễn Văn Khỏe MSSV: 20121926
- Lương Cao Phong MSSV: 20122218
Hà Nội, 30-11-2014
BÁO CÁO MÔN: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO MÔN: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG - Người đăng: congchuahoaanhdao6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
BÁO CÁO MÔN: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG 9 10 477