Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nhà sách

Được đăng lên bởi thanhlam007
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án OOD - Quản lý nhà sách – GVHD: Phạm Thi Vương

LỜI NÓI ĐẦU
OOD – Phát triển phần mềm hướng đối tượng – Môn học cung cấp cho các sinh
viên các kiến thức chuyên sâu liên quan đến việc xây dựng phần mềm theo tiếp cận hướng
đối tượng.
Đề tài Quản lý Nhà sách được đưa ra với mục đích giúp cho người lập trình nắm rõ
quá trình thực hiện một đồ án theo hướng đối tượng.

1

Nhóm Thực Hiện: Nhóm 9 –CNPM02

Đồ án OOD - Quản lý nhà sách – GVHD: Phạm Thi Vương

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

Ngày ….. tháng……năm……

2

Nhóm Thực Hiện: Nhóm 9 –CNPM02

Đồ án OOD - Quản lý nhà sách – GVHD: Phạm Thi Vương

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC

DANH SÁCH HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ
3

Nhóm Thực Hiện: Nhóm 9 –CNPM02

Đồ án OOD - Quản lý nhà sách – GVHD: Phạm Thi Vương

Hình 1 – Lược đồ quản lý bán sách.
Hình 2- Lược đồ quản lý mua sách.
Hình 3 – Lược đồ quản lý báo cáo.
Hình 4 – Lược đồ quản lý thống kê.
Hình 5- Lược đồ quản lý người dùng.
Hình 6 – Sơ đồ Quản lý nhập hàng.
Hình 7 – Sơ đồ Quản lý xuất hàng.
Hình 8 – Sơ đồ Quản lý nhân viên.
Hình 9 – Sơ đồ Quản lý thống kê.
Hình 10- Quyền quản lý.
Hình 11- Quyền Bán Hàng.
Hình 13- Sơ đồ Nhập sách.
Hình 14- Sơ Đồ Nhập hàng.
Hình 15- Sơ đồ Bán hàng.
Hình 16- Sơ đồ Lập báo cáo.
Hình 17- Sơ đồ Lập thống kê.
Hình 18 – Sơ đồ Logic
Hình 19- Màn hình đăng nhập.
Hình 20 – Màn hình quản lý tác giả.
Hình 21 – Màn hình quản lý nhà xuất bản.
Hình 22 – Màn hình quản lý nhà cung cấp.
Hình 23 – Màn hình quản lý thể loại.
Hình 24 - Màn hình quản lý sách.
Hình 25 – Màn hình quản lý nhân viên.

Hình 26 – Màn hình bán hàng.
4

Nhóm Thực Hiện: Nhóm 9 –CNPM02

Đồ án OOD - Quản lý nhà sách – GVHD: Phạm Thi Vương
Hình 27 – Màn hình nhập hàng.
Hình 28 - Màn hình báo cáo.
Hình 29 – Màn hình thống kê.
Hình 30 – Màn hình tìm kiếm.
Hình 31 – Màn hình thay đổi quy định.
Hình 32 - Màn hình thông tin nhân viên.

5

Nhóm Thực Hiện: Nhóm 9 –CNPM02

Đồ án OOD - Quản lý nhà sách – GVHD: Phạm Thi Vương
I./ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ:
1./ Lược đồ Activity:
1.1/ ...
Đ án OOD - Qu n lý nhà sách – GVHD: Ph m Thi V ng ươ
LỜI NÓI ĐẦU
OOD – Phát triển phần mềm hướng đối tượng – Môn học cung cấp cho các sinh
viên các kiến thức chuyên sâu liên quan đến việc xây dựng phần mềm theo tiếp cận hướng
đối tượng.
Đề tài Quản lý Nhà sách được đưa ra với mục đích giúp cho người lập trình nắm rõ
quá trình thực hiện một đồ án theo hướng đối tượng.
1 Nhóm Thực Hiện: Nhóm 9 –CNPM02
Báo cáo nhà sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nhà sách - Người đăng: thanhlam007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Báo cáo nhà sách 9 10 967