Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Phần mềm quản lý bán vé máy bay

Được đăng lên bởi vananhit-co-cc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2279 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Các em trình bày báo cáo theo thứ tự này nhé
1. Bìa cứng
2. Trang lót
3. Lời cảm ơn
4. Danh mục hình, bảng, sơ đồ
5. Mục lục
6. Mở đầu
7. CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
- Mục đích và phạm vi nghiên cứu
- Khảo sát hiện trạng
(mô tả thực và nói rõ nó có những hạn chế gì)
- Các vấn đề đặt ra
 Dự án dự định làm:…
 Yêu cầu chức năng
 Yêu cầu phi chức năng
- Mục đích của dự án
- Quy trình triển khai xây dựng xây dựng dự án
- Công cụ và ngôn ngữ phát triển
 Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 Ngôn ngữ UML
 Phần mềm sử dụng

CHƯƠNG 2, 3,…….(Phải có thu thập, phân tích, thiết kế, hiện thực)
……..
8. Kết luận và hướng phát triển
1|Page

9. Tài liệu tham khảo
Lưu ý:
Đề mục chương chữ in hoa, cỡ chữ 16, căn giữa, còn nội dung cỡ chữ 14
giãn dòng 1.5, font Time New Roman.
Header: Tên đề tài
Footer: Đánh trang ở giữa
Bố cục và báo cáo dưới đây trình bày khá đơn giản, ngắn gọn, đầy đủ thông
tin các em tham khảo nhé.

2|Page

MỤC LỤC
Mở đầu........................................................................................................................1
CHƯƠNG I: MÔ TẢ ĐỀ TÀI.................................................................................4
1.1 Mục đích và phạm vi của đề tài......................................................................4
1.1.1

Mục đích...............................................................................................4

1.1.2

Phạm vi.................................................................................................4

1.1.3

Yêu cầu chức năng................................................................................4

1.1.4

Yêu cầu phi chức năng..........................................................................5

1.2 Mô tả các chức năng của đề tài......................................................................5
1.2.1

Nhận lịch chuyến bay............................................................................5

1.2.2

Tạo lập tuyến bay..................................................................................5

1.2.3

Tạo lập sân bay.....................................................................................5

1.3.4

Tạo lập máy bay....................................................................................6

1.3.5

Lập Vé Chuyến Bay..............................................................................6

1.3.6

Bán và cập nhật thông tin vé.................................................................6

1.3.7

Tra Cứu Chuyến Bay.............
Các em trình bày báo cáo theo thứ tự này nhé
1. Bìa cứng
2. Trang lót
3. Lời cảm ơn
4. Danh mục hình, bảng, sơ đồ
5. Mục lục
6. Mở đầu
7. CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
- Mục đích và phạm vi nghiên cứu
- Khảo sát hiện trạng
(mô tả thực và nói rõ nó có những hạn chế gì)
- Các vấn đề đặt ra
Dự án dự định làm:…
Yêu cầu chức năng
Yêu cầu phi chức năng
- Mục đích của dự án
- Quy trình triển khai xây dựng xây dựng dự án
- Công cụ và ngôn ngữ phát triển
Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Ngôn ngữ UML
Phần mềm sử dụng
CHƯƠNG 2, 3,…….(Phải có thu thập, phân tích, thiết kế, hiện thực)
……..
8. Kết luận và hướng phát triển
1 | P a g e
Báo cáo Phần mềm quản lý bán vé máy bay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Phần mềm quản lý bán vé máy bay - Người đăng: vananhit-co-cc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Báo cáo Phần mềm quản lý bán vé máy bay 9 10 543