Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Quản lý hoc sinh

Được đăng lên bởi cuongnguyet2407-gmail-com
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2568 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN

BÀI TẬP LỚN MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài:

QUẢN LÝ HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN – HÀ NAM

Giáo viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Mạnh Đức
Sinh viên thực hiện: Nhóm 8
Trần Thị Phương Dung
Lưu Ngọc Dũng
Quản Thị Hường
Mã Dương Tiếp
Nguyễn Thị Thu Trang
Thái Nguyên, 2011

1

Mục lục
Mô tả bài toán ...................................................................................................5
..........................................................................................................................7
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................7
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH...................................................9
HIỆN TRẠNG...................................................................................................9
1.1. Khảo sát tình hình thực tế tại trường.....................................................9
1.1.1. Giới thiệu về trường.......................................................................9
1.1.2. Mô hình tổ chức...........................................................................10
1.1.3. Khảo sát thực tế............................................................................10
1.1.4. Hệ thống quản lý cũ và dự án hệ thống quản lý mới....................11
1.1.4.2. Hệ thống quản lí mới:............................................................12
1.2. Giới thiệu bài toán...............................................................................12
1.3. Đầu tư và nhà tài trợ............................................................................12
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN........................................................14
PHẦN MỀM...................................................................................................14
2.1. Giới thiệu.............................................................................................14
2.1.1. Phạm vi, đối tượng, nội dung nghiên cứu....................................14
2.1.2. Mục tiêu dự án..............................................................................14
2.1.2.1. Mục tiêu.................................................................................14
2.1.2.2. Phạm vi phần mềm................................................................15
2.1.2.3. Chức năng của dự án.............................................................16
2.1.2.4. Vấn đề hiệu năng.......................................
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN
BÀI TẬP LỚN MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Đề tài:
QUẢN LÝ HỌC SINH
TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN – HÀ NAM
Giáo viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Mạnh Đức
Sinh viên thực hiện: Nhóm 8
Trần Thị Phương Dung
Lưu Ngọc Dũng
Quản Thị Hường
Mã Dương Tiếp
Nguyễn Thị Thu Trang
Thái Nguyên, 2011
1
Báo cáo Quản lý hoc sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Quản lý hoc sinh - Người đăng: cuongnguyet2407-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Báo cáo Quản lý hoc sinh 9 10 94