Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi nguyenlan19011992
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1645 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ PHÍA BẮC
KHOA CÔNG NGHỆ
----- // -----

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
VISSAI NINH BÌNH
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ/CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Thái
MSSV: 09006064
Lớp: DHTH5TB
Khóa: 2009-2013
GV hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Quý

Thái Bình, tháng 6 năm 2013

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM
CƠ SỞ PHÍA BẮC
KHOA CÔNG NGHỆ
----- // -----

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tiến Thái

MSSV:09006064

Ngành: Công nghệ thông tin
1.

Lớp:DHTH5TB

Tên đồ án tốt nghiệp:

…Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn Vissai Ninh Bình…………...…….
………………………………………………………………………………….
2.

Nhiệm vụ :

Phần mềm quản lý khách sạn Vissai Ninh Bình giúp cho cho khách sạn có được một
hệ thống quản lý chặt chẽ, hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực từ con người, chống thất
thoát về nguồn lực và tài sản.
Hỗ trợ các công việc đặt phòng, nhận phòng, thanh toán nhanh chóng, chính xác,
đồng bộ
………..………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
3.

Ngày giao: ngày 8 tháng 5 năm 2013

4.

Ngày hoàn thành: ngày 25 tháng 6 năm 2013

5.

Họ tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Quý
Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2013
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Giáo viên ghi nhận xét của mình, bằng tay, vào phần này)
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Phần đánh giá:
 Ý thức thực hiện:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
 Nội dụng thực hiện:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
 Hình thức trình bày:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
 Tổng hợp kết quả:
Điểm bằng số:

Điểm bằng chữ:

(Quy định về thang điểm và lấy điểm tròn theo quy định của trường)
[…] Được bảo vệ
[…] Được bảo vệ có chỉnh sửa bổ sung
[…] Không được bảo vệ
Thái Bình, ngày

tháng

năm 2013

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ghi rõ họ, tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
(Giáo viên ghi nhận xét của mình, bằng tay, vào phần này)
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Phần đánh giá:
 Ý thức thực hiện:
…………………………………………………………...



KHOA CÔNG NGHỆ
----- // -----
 
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
VISSAI NINH BÌNH
 !"
#$%&#'$(%)*%#+$!,-./$#0$%1#
2!34335356
789!:;
<%=>!?334@?3AB
2%C8$,DE$!%,-./$2F$G-H
%1#I$%J(%1$,5$FK?3AB
Báo cáo quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quản lý khách sạn - Người đăng: nguyenlan19011992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Báo cáo quản lý khách sạn 9 10 8