Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực hành Quản Trị Dự Án Phần Mềm

Được đăng lên bởi laonap
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4075 lần   |   Lượt tải: 24 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM






BÁO CÁO
THỰC HÀNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

SVTH : Lã Xuân Tâm
Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Cao Thăng
Nguyễn Thanh Thản
Doãn Văn Thuận
Nguyễn Thị Trang
Kiều Tiến
NHÓM : 3
LỚP : 11TLT-A
GVHD : Nguyễn Văn Nguyên

Đà Nẵng, 03/2013

Kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm quản lý kế toán tại trường Đại học Bách Khoa

MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ........................................................................................................... 2
1. Bối cảnh và lý do thực hiện đề tài ......................................................................................... 2
2. Phương pháp triển khai đề tài .............................................................................................. 2
I. Các bước cần triển khai khi lập kế hoạch dự án ...................................................................... 3
II. Nội dung lập kế hoạch dự án ................................................................................................... 3
III. Bảng kế hoạch dự án .............................................................................................................. 6

Nhóm 3

Trang 1

Kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm quản lý kế toán tại trường Đại học Bách Khoa

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh và lý do thực hiện đề tài
Trong khuôn khổ thực hành môn Quản trị dự án phần mềm, nghiên cứu về phương
pháp quản lý dự án phần mềm. Nhằm giúp sinh viên làm quen và tìm hiểu sâu quản trị dự
án, mỗi nhóm sinh viên cần thực hiện một đề tài thể hiện sự nghiên cứu và quá trình học tập
của mình. Vì vậy trong khuôn khổ bài thực hành, nhóm chúng em thực hiện đề tài 3: “Hãy
trình bày các bước cần triển khai khi lập kế hoạch dự án. Lập bảng kế hoạch triển khai xây
dựng phần mềm quản lý kế toán tại trường Đại học Bách Khoa” nhằm hiểu sâu hơn về môn
học Quản trị dự án.

2. Phương pháp triển khai đề tài
Các bước triển khai đề tài theo đúng kế hoạch:
1. Tìm kiếm tài liệu
2. Đọc và chọn lọc tài liệu
3. Viết đề cương nghiên cứu, tổng quan tài liệu
4. Triển khai nghiên cứu
5. Triển khai xây dựng demo
6. Viết báo cáo kết quả

Nhóm 3

Trang 2

Kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm quản lý kế toán tại trường Đại học Bách Khoa

I. Các bước cần triển khai khi lập kế hoạch dự án
− Thiết lập các ràng buộc,hạn chế của dự án.
− Đánh giá sơ bộ các tham số của dự án.
− Xác định các mốc thời gian trong thực hiện dự án và sản phẩm thu được ứng với mỗi
mốc thời gian.
− Trong khi dự án ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


BÁO CÁO
 
SVTH : Xuânm






NHÓM : 3
 : 11TLT-A
GVHD : 
03/2013
Báo Cáo Thực hành Quản Trị Dự Án Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Thực hành Quản Trị Dự Án Phần Mềm - Người đăng: laonap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo Cáo Thực hành Quản Trị Dự Án Phần Mềm 9 10 282