Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành xử lý ảnh

Được đăng lên bởi Mai Xuân Hòa
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----O0O------

BÁO CÁO
HỌC PHẦN: THỰC HÀNH XỬ LÝ ẢNH

Giáo viên hướng dẫn : Ts. Huỳnh Hữu Hưng
Sinh viên thực hiện

: Đinh Ngọc Hưng

Lớp

: 09TLT

Đà Nẵng, tháng 03, năm 2010

Báo cáo: Thực hành Xử Lý Ảnh

GVHD: Ts. Huỳnh Hữu Hưng

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OPENCV
1. Giới thiệu chung về thư viện OpenCV
OpenCV (Intel Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã
nguồn mở của Intel viết cho xử lý ảnh. OpenCV gồm các hàm được xây dựng cho
việc xử lý thị giác máy thời gian thực (real time computer vision). Các thuật toán
xử lý ảnh thông thường lẫn cao cấp đều được tối ưu hóa bởi các nhà phát triển thư
viện thành các hàm đơn giản và cho người dùng dễ dàng sử dụng. OpenCV hỗ trợ
hai ngôn ngữ chính c/C++ và python.
2. Hướng dẫn cài đặt OpenCV 2.1 với Visual Studio 2008.
Hướng dẫn cài đặt open CV 2.1 trên Visual Studio 2008, các phiên bản khác
tương tự.
Download miễn phí phần mềm OpenCV trên Internet.
Double click vào biểu tượng setup OpenCV 2.1. Cửa sổ setup sẽ hiển thị lên
như sau:

SVTH: Đinh Ngọc Hưng. Lớp: 09TLT

Trang: 2

Báo cáo: Thực hành Xử Lý Ảnh

GVHD: Ts. Huỳnh Hữu Hưng

Nhấn Next, cửa sổ tiếp theo sẽ hiển thị:

Đọc các điều khoản, đồng ý click vào I Agree, Cancel nếu không đồng ý và
hủy bỏ cài đặt. Chọn Iagree, cửa sổ tiếp theo sẽ hiển thị.

SVTH: Đinh Ngọc Hưng. Lớp: 09TLT

Trang: 3

Báo cáo: Thực hành Xử Lý Ảnh

GVHD: Ts. Huỳnh Hữu Hưng

Ở đây chọn Add OpenCV to the system PATH for all users và tiếp tục click
vào Next.

Chọn đường dẫn cài đặt cho chương trình, mặc định sẽ là C:\OpenCV2.1.
Nhần Next để tiếp tục.

SVTH: Đinh Ngọc Hưng. Lớp: 09TLT

Trang: 4

Báo cáo: Thực hành Xử Lý Ảnh

GVHD: Ts. Huỳnh Hữu Hưng

Tiếp tục Next

Ở đây chọn full để chương trình cài đặt toàn bộ thư viện. Sau đó click vào
Install để tiến hành cài đặt.
SVTH: Đinh Ngọc Hưng. Lớp: 09TLT

Trang: 5

Báo cáo: Thực hành Xử Lý Ảnh

GVHD: Ts. Huỳnh Hữu Hưng

Sau một khoản thời gian cài đặt:

Click vào Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

SVTH: Đinh Ngọc Hưng. Lớp: 09TLT

Trang: 6

Báo cáo: Thực hành Xử Lý Ảnh

GVHD: Ts. Huỳnh Hữu Hưng

3. Cấu hình Visual Studio 2008 liên kết với OpenCV.
Mở Visual Studio 2008 lên. Click vào menu Tool, chọn Option, chọn
Projects and Solution.

Tại Show directories for chọn: Include files. Tạo 2 derectory mới dẫn đến
thư mục đã cài OpenCV

Tiếp theo cũng tại Show directories for chọn: Library files.
SVTH: Đinh Ngọc Hưng. Lớp: 09TLT

Trang: 7

Báo cáo: Thực hành Xử Lý Ảnh

GV...
ĐẠI HỌC ĐÀ NNG - ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA: CÔNG NGH THÔNG TIN
-----O0O------
BÁO CÁO
HC PHN: THC HÀNH XNH
Giáo viên hướng dn : Ts. Hunh Hữu Hưng
Sinh viên thc hin : Đinh Ngọc Hưng
Lp : 09TLT
Đà Nẵng, tháng 03, năm 2010
Báo cáo thực hành xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành xử lý ảnh - Người đăng: Mai Xuân Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo thực hành xử lý ảnh 9 10 283