Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo thực tập chuyên ngành Đề tài Tìm hiểu về công nghệ mạng không dây WLAN

Được đăng lên bởi hoai-pham
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 8757 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Thái Nguyên

Báo Cáo thực tập chuyên ngành
Đề tài

Tìm hiểu về công nghệ mạng không dây
Giáo viên hướng dẫn: Đoàn thị thanh Thảo
Sinh viên: Nguyễn văn Thông
Lớp: CĐK4C

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG CỤC BỘ KHễNG DÂY (WLAN)
1.1. Giới thiệu khỏi quỏt về mạng WLAN
1.1.1. Mạng cục bộ khụng dõy (Wireless Local Area Network – WLAN) là gỡ?

WLAN là một hệ thống cỏc thiết bị hợp thành một nhúm trong phạm
vi nhỏ cú thể trao đổi thụng tin với nhau bằng súng vụ tuyến điện thay vỡ dựng
dõy dẫn. WLAN cú mọi khả năng như cỏc mạng LAN cú dõy truyền thống
nhưng khụng bị hạn chế về cỏp, dõy dẫn. Hiện nay, WLAN đang ngày càng
phỏt triển, cú thể thay thế dần cỏc mạng mỏy tớnh hữu tuyến tại cỏc khu vực
cục bộ. Với WLAN, cơ sở hạ tầng mạng (cỏp nối) khụng cần thiết nữa mà thay
vào đú là mụi trường truyền vụ tuyến. Do vậy, cơ sở hạ tầng cú thể dễ dàng
thay đổi được khi cần theo yờu cầu cụng việc.
WLAN chỉ giống mạng LAN truyền thống ở chỗ chỳng đều phụ thuộc
vào một mụi trường vật lý truyền tớn hiệu đi qua. Thay vỡ phải dựng một đụi
dõy xoắn hoặc cỏp quang như trong LAN, WLAN sử dụng tia hồng ngoại
(Infrared Ray - IR) hoặc cỏc tần số vụ tuyến (Radio Frequency - RF), trong đú
việc sử dụng RF phổ biến hơn bởi vỡ dải thụng rộng hơn và vựng phủ súng
rộng hơn. Trong thực tế, hiện nay cỏc WLAN sử dụng dài tần 2,4 GHz và 5
GHz. Phõn chia như vậy của phổ tần số vụ tuyến đó được dành riờng cho cỏc
thiết bị khụng cú đăng ký tần số trờn toàn thế giới. WLAN tạo nờn một sự mở
rộng tự do và tớnh mềm dẻo cho thiết kế trong phạm vi kiến trỳc của một toà
nhà hoặc một khu vực cục bộ nào đú.

1.1.2. Cấu trỳc cơ bản của một mạng WLAN
Trước hết phải hiểu rừ rằng: cỏc hệ thống khụng dõy khụng cú
nghĩa là hoàn toàn khụng sử dụng dõy dẫn. Cỏc thiết bị khụng dõy
chỉ là một phần của một mạng LAN cú dõy truyền thống, cỏc hệ
thống khụng dõy được thiết kế và xõy dựng sao cho cú thể kết nối
được với cỏc hệ thống LAN cú dõy truyền thống. Mặt khỏc, cỏc thiết
bị khụng dõy phải được vận hành với khả năng mó hoỏ và giải mó;
nộn và giải nộn; trải phổ và giải trải phổ; phỏt và thu tớn hiệu khụng
dõy như đa số cỏc thiết bị thụng tin vụ tuyến khỏc.
Hỡnh 1.1 : Sơ đồ một mạng WLANSwitch
Dưới đõy là sơ đồ của một WLAN được xõy dựng như một phần
của một mạng LAN cú dõy:

Switch

Hỡnh 1.1 : Sơ đồ một mạng WLAN

1.1.3. Cấu hỡnh mạng cục bộ khụng dõy WLAN.
Mỗi mạng khụng dõy cần cú một bộ thu phỏt vụ tuyến và
ăngten. Cỏc thành phần cấu thành nờn mạng khụng dõy gồm: Cỏc
trạm (Station – STA)...
Khoa C«ng nghÖ th«ng tin
Khoa C«ng nghÖ th«ng tin
§¹i häc Th¸i Nguyªn
§¹i häc Th¸i Nguyªn
B¸o C¸o thùc tËp chuyªn ngµnh
B¸o C¸o thùc tËp chuyªn ngµnh
§Ò tµi
§Ò tµi
T×m hiÓu vÒ c«ng nghÖ m¹ng kh«ng d©y
T×m hiÓu vÒ c«ng nghÖ m¹ng kh«ng d©y
Gi¸o viªn híng dÉn: §oµn thÞ thanh Th¶o
Gi¸o viªn híng dÉn: §oµn thÞ thanh Th¶o
Sinh viªn: NguyÔn v¨n Th«ng
Sinh viªn: NguyÔn v¨n Th«ng
Líp: C§K4C
Líp: C§K4C
Báo Cáo thực tập chuyên ngành Đề tài Tìm hiểu về công nghệ mạng không dây WLAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo thực tập chuyên ngành Đề tài Tìm hiểu về công nghệ mạng không dây WLAN - Người đăng: hoai-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Báo Cáo thực tập chuyên ngành Đề tài Tìm hiểu về công nghệ mạng không dây WLAN 9 10 656