Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nhận thức

Được đăng lên bởi nhipze
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập nhận thức

MỤC LỤC:
MỤC LỤC:..........................................................................................................1
Lời nói đầu:..........................................................................................................2
A.

MỤC ĐÍCH THỰC TẬP:.........................................................................3

B.

NỘI DUNG THỰC TẬP:.........................................................................3

1. Công ty FPT Software: 3
1.1

Tổng quan về công ty:

3

1.2

Lịch sử phát triển:

1.3

Tổ chức và nhân lực: 6

1.4

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty:

1.5

Lĩnh vực văn hóa:

1.6

Các vị trí công việc sinh viên có thể đảm nhận: 10

1.7

Cảm nhận:

4
9

10

11

2. Công ty viễn thông liên tỉnh VTN (khu vực phía Bắc): 12
2.1

Giới thiệu chung:

12

2.2

Cơ cấu tổ chức:

13

2.3

Các lĩnh vực hoạt động:

2.4

VTN 1 (97 nguyễn Chí Thanh):

2.5

Chức năng, nhiệm vụ:16

2.6

Sự phát triển của công ty những năm gần đây: 16

2.7

Các vị trí sinh viên có thế đảm nhận:

2.8

Cảm nhận:

14
15

17

17

3. Công ty viễn thông quốc tế VTI:

18

3.1

Giới thiệu chung về công ty: 18

3.2

Tổ chức: 19

3.3

Một số mốc phát triển:

19

3.4

Các lĩnh vực hoạt động:

20

3.5

Các vị trí sinh viên có thể đảm nhận:

3.6

Cảm nhận…………………………………………………………………..26

Trần Minh Công – Điện tử 9 K53-20080337

25

Page 1

Báo cáo thực tập nhận thức

Lời nói đầu:
Với mỗi sinh viên, khi còn đang học trên ghế nhà trường, những đợt thực tập
ở các công ty, tổ chức doanh nghiệp là rất bổ ích, thiết thực. Trong thời gian vừa
qua, sinh viên viện Điện Tử - Viễn Thông K53 chúng em đã được nhà trường,
Ban chủ nhiệm viện tổ chức đi thực tập nhận thức ở các công ty viễn thông ,
công nghệ như FPT software, VTN, VTI. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các
thầy cô cũng như sự chỉ bảo tận tình của các anh chị đi trước trong các công ty,
chúng em đã thu được nhiều kinh nghiệm quý giá, những hiểu biết về nghề
nghiệp và môi trường làm việc của mình sau khi ra trường, cũng như những kĩ
năng cần trang bị trong thời gian trên ghế nhà trường. Qua đợt thưc tập em thấy
mình cần phải cố gắng nhiều hơn trong học tập, nghiên cứu trên lớp cũng như
hoàn thiện thêm những kỹ năng cần thiết cho bản thân. Em xin cảm ơn các thầy
cô, ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa đã tạo điều kiện cho chúng
em tham gia đợt thực tập bổ ích này!

Trần Minh Công – Điện tử 9 K53-20080337

Page 2

Báo cáo thực tập nhận thức
A. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP:
Mục đích của đợt thự...
Báo cáo th c t p nh n th c
MỤC LỤC:
MỤC LỤC:..........................................................................................................1
Lời nói đầu:..........................................................................................................2
A. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP:.........................................................................3
B. NỘI DUNG THỰC TẬP:.........................................................................3
1. Công ty FPT Software: 3
1.1 Tổng quan về công ty: 3
1.2 Lịch sử phát triển: 4
1.3 Tổ chức và nhân lực: 6
1.4 Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty: 9
1.5 nh vực văn hóa: 10
1.6 Các vị trí công việc sinh viên có thể đảm nhận: 10
1.7 Cảm nhận: 11
2. Công ty viễn thông liên tỉnh VTN (khu vực phía Bắc): 12
2.1 Giới thiệu chung: 12
2.2 Cơ cấu tổ chức: 13
2.3 Các lĩnh vực hoạt động: 14
2.4 VTN 1 (97 nguyễn Chí Thanh): 15
2.5 Chức năng, nhiệm vụ:16
2.6 Sự phát triển của công ty những năm gần đây: 16
2.7 Các vị trí sinh viên có thế đảm nhận: 17
2.8 Cảm nhận: 17
3. Công ty viễn thông quốc tế VTI: 18
3.1 Giới thiệu chung về công ty:18
3.2 Tổ chức: 19
3.3 Một số mốc phát triển: 19
3.4 Các lĩnh vực hoạt động: 20
3.5 Các vị trí sinh viên có thể đảm nhận: 25
3.6 Cảm nhận…………………………………………………………………..26
Tr n Minh Công – Đi n t 9 K53-20080337 Page 1
Báo cáo thực tập nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nhận thức - Người đăng: nhipze
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo thực tập nhận thức 9 10 666