Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập quản lý thư viện

Được đăng lên bởi Pate Piece
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo BTL môn CNPM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------------------

GVHD: Th.s Nguyễn Thế Cường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Trường Nguyên
Nguyễn Xuân Tiến
Phạm Quang Tuân
Nguyễn Văn Quyết
Thời gian: từ ngày ……………………. đến ngày ……………………….
 Tên đề tài:
Xây dựng chương trình quản lý thư viện.
 Mục đích, yêu cầu:
- Khảo sát về công tác quản lý thư viện tại khoa CNTT.
- Phân tích thiết kê hệ thống thông tin học hóa trong việc quản lý thư viện.
- Cài đặt chương trình đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống.
 Nội dung công việc cần thực hiện:
- Phân tích thiết kế hệ thống.
- Tìm hiểu ngôn ngữ Visual Basic và MS Access
- Viết báo cáo
 Tài liệu tham khảo:
- Tài liêu hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ Visual Basic và MS Access
- Chương trình Visual Basic và MS Access
- 
 Yêu cầu về báo cáo:
- Nội dung và hình thức: Theo mẫu quy định
- Hạn nộp báo cáo:

Sinh viên: Nguyên, Tiến, Tuân, Quyết – Lớp: CNT46ĐH2

1

Báo cáo BTL môn CNPM

GVHD: Th.s Nguyễn Thế Cường

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, sự phát triển của Công nghệ Thông tin ở nước ta đang bước vào thời
kì mới với việc triển khai rộng rãi các ứng dụng tin học cho các tổ chức và xã hội.
Không ai còn nghi ngờ gì về vai trò của Công nghệ Thông tin trong đời sống, trong
khoa học kỹ thuật, kinh doanh, cũng như trong mọi mặt của xã hội, ngay cả đối với
một cá nhân.
Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, Công nghệ Thông tin mới chỉ bước đầu được
ứng dụng trong đời sống nói chung và giáo dục nói riêng. Việc sử dụng tài liệu điện tử
trong dạy và học chưa thực sự phổ biến, chưa mang lại hiệu quả cao thì những quyển
sách, giáo trình … vẫn có vai trò vô cùng quan trọng. Đối với những trường lớn như
Đại học Hàng Hải, việc quản lý một hệ thống thư viện với hàng ngàn đầu sách và quản
lý việc mượn – trả sách của hàng ngàn sinh viên là vô cùng phức tạp. Vì vậy chúng em
đã nhận nghiên cứu đề tài:
“Xây dựng chương trình quản lý thư viện”
Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic với cơ sở dữ liệu MS
Access
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.s Nguyễn Thế Cường, và các
thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã giúp
chúng em hoàn thành đề tài này

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2008.

Sinh viên: Nguyên, Tiến, Tuân, Quyết – Lớp: CNT46ĐH2

2

Báo cáo BTL môn CNPM

GVHD: Th.s Nguyễn Thế Cường

PHẦN 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1
...
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------------------

 !" #$$%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

''()
*+,-./0$+0.123456782234.
2345390:
$#;3<239
2345=;34:-
 !"########$"#########
%$& "
'()*+, -./012 34
56+$7+8%+9
& >$?/-+@2-A3?B-$7+0C-#0D$<E
& $9-F$-$0:-D.$C-$G2-$2-0$*$H<-62+0CA3?B-$7+0CE
& ,0IJ-$7K2-6L$IM2I7N4.3O3P<$C-$G2E
:)+;34++9 *+4
& $9-F$-$0:-D:$C-$G2E
& L$0Q322R0/3<</0+,ST//
& 0:-U
"14 <=0>
& ,00.3$7V2"W/X"Y222R0/3<</0+,ST//
& $7K2-6L$0/3<</0+,ST//
& $--1ZZ[[[E22TEE+Z
?%+93&@A>+A>
&0"32+,$L$-$M1$TW3A34I\$
&#U1
S0$+0.1234.]0:]39];34:- V1^_`
a
Báo cáo thực tập quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập quản lý thư viện - Người đăng: Pate Piece
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo thực tập quản lý thư viện 9 10 166