Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Trai Nhà Nghèo
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG
BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
.

LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Khoa Cầu đường - Trường Đại học Xây
dựng chúng em đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng làm việc trong ngành xây
dựng cầu đường. Tuy nhiên để không bị bỡ ngỡ khi ra trường, BCN Khoa - Bộ môn
Đường ô tô và Đường đô thị đã cho chúng em cơ hội tiếp xúc với môi trường làm
việc thực tế, từ đó kết hợp với lý thuyết đã học để có cái nhìn khách quan về các vấn
đề liên quan đến ngành xây dựng cầu đường đặc biệt là chuyên ngành đường.
Thực tập chính là cơ hội cho chúng em tiếp cận thực tế, áp dụng những lý thuyết
đã học trong nhà trường vào công việc thực tế, cũng là cơ hội cho chúng em quan sát
học hỏi phong cách,kinh nghiệm làm việc, bước đầu làm quen với các công việc của
một kỹ sư cầu đường. Đây cũng là cơ hội tốt để chúng em có thêm kiến thức và tài
liệu phục vụ cho nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp, tích lũy kiến thức chuyên môn
cần thiết trong khi đọc và làm việc tại công ty thực tập.
Qua thời gian thực tập hơn một tháng tại Công ty cổ phần công nghệ Bạn Việt
chúng em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thiết kế đường thực tế cũng như những
kiến thức mới về lĩnh vực ứng dụng phần mềm ADS Civil Series trong khảo sát,
thiết kế đường.
Để có được những kinh nghiệm quý báu đó trước hết chúng em xin chân thành
cảm ơn các thầy cô trong khoa Cầu Đường đã giảng dạy cho chúng em những kiến
thức cơ bản, đặc biệt chúng em xin cảm ơn thầy TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG,
GV. ĐINH XUÂN HOÀN đã tận tình hướng dẫn chúng em trong quá trình thực tập,
bên cạnh đó chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị trong công ty
cổ phần Bạn Việt đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng em trong quá trình
thực tập vừa qua
Trong quá trình làm thực tập và báo cáo vì còn thiếu kinh nghiệm thực tế và
trình độ chuyên môn có hạn, nên không tránh được những thiếu sót. Rất mong được
sự đóng góp của các thầy cô và các bạn để nghiên cứu của chúng em được hoàn
thiện hơn
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !
Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2012

GVHD: T.S NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
SVTH: Phạm

Đức Tài, Dương Khắc Sỹ, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Mậu Hải

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG
BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
.

MỤC LỤC

PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
I.1 GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY
Tên công ty
: Công ty cổ phần công nghệ Bạn Việt
Tên tiếng anh : Viet Buddy joint stock Company
Tên viết tắt
: Viet Buddy JSC
Ngày thành lập : 29/06/2010
Lĩnh vực chính : Sản ...



 !"#$%& ''()%*+,-. /#01 %234'56#789 !89 !23'():0
;< !)'= !>?7@78A)%5 !BC 'D !E3F %'G)HEI J !/-?,31)% ! !- 'K:0
;< !)6#789 !#0 '3L 7ME'N !BCBO !OE'35%89 !H
7@)')'= !>?)P'Q3%3F+K=),R3?N3%89 !/-?
,31)%'<)%FH%S7TEF%'A+,R3/U%'#0F%7@'()7M)T)$3 '& E'$)'"#5 ,V)$),W
7V/3L "#5 7F  !- 'K:0;< !)6#789 !7X)B31%/-)'#0L  !- '789 !
'<)%*+)'Y '/-)P'Q3)')'= !>?%3F+)* %'<)%FH$+;Z ! 'D !/U%'#0F%
7@'()% ! '-%89 !,-)N !,31)%'<)%FH)[ !/-)P'Q3)')'= !>?"#5 \$%
'()']3+' !)$)'HE3 ' !'31?/-?,31)HB8R)76#/-?"#> ,R3)$))N !,31))^5
?Q%EI\8)6#789 !:0)[ !/-)P'Q3%_%7M)'= !>?)T%'L?E3F %'G),-%-3
/31#+'Z),Z)' '31?,Z%'3F%EF7`$ %_% !'31+H%Y)'/[0E3F %'G))'#0L ?N
)6 %'3F%% !E'37(),-/-?,31)%23)N !%0%'<)%*+
a#5%'93!35 %'<)%*+'P ?Q%%'$ !%23 !"#$%"
)'= !>?7@=%578A) '3V#E3 ' !'31?%'3F%EF789 !%'<)%F)[ ! '8 'D !
E3F %'G)?R3,V/b ',<)G !;Z !+'6 ?V?cd3,3/d>3>\% !E'e\$%H
%'3F%EF789 !
M)T78A) 'D !E3 ' !'31?"#UB$#7T%8R)'F%)'= !>?K3 )': %'- '
)e?P )$)%'60)N% !E'56#89 !7@!3e !;20)')'= !>? 'D !E3F
%'G))PBe H7X)B31%)'= !>?K3 )e?P %'60dfghiH
hfj7@%* %& ''8R !;k )'= !>?% !"#$%& '%'<)%*+H
BL )2 '7T)'= !>?K3 !l3/93)e?P )': %'- '%R3)$)5 ')'C% !)N !%0
)m+'6 2 h31%7@%2?(373V#E31 %'#* /A3!3=+7O)'= !>?% !"#$%& '
%'<)%*+,S5"#5
 !"#$%& '/-?%'<)%*+,-B$)$,&)n %'3F#E3 ' !'31?%'<)%F,-
%& '7Q)'#0L ?N )T'2 H L E'N !%$ '78A) 'D !%'3F#\T%W%? !78A)
\<7T !!T+)^5)$)%'60)N,-)$)B2 7M !'3L )G#)^5)'= !>?78A)'-
%'31 'P
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN&
Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2012

hodfghi
dho'2?G)-3H8P !4'p)dIH!#0q 3F 2%H!#0q *#e3
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: Trai Nhà Nghèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 123