Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNGWEBSITE CHO CÔNG TY THÊU XUẤT KHẨU HƯNG NGUYÊN

Được đăng lên bởi abinh123
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1624 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sv: Đỗ Huy Bình

GVHD: Th.S Phan Thanh Toàn

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNGWEBSITE
CHO CÔNG TY THÊU XUẤT KHẨU HƯNG NGUYÊN

Họ và tên:

Đỗ Huy Bình

Lớp:

I1

Ngành:

Tin học ứng dụng

Giảng viên hướng dẫn:

Ths. Phan Thanh Toàn

Phú Thọ - 06/2014

Trang 1

Sv: Đỗ Huy Bình

GVHD: Th.S Phan Thanh Toàn

Nhận xét báo cáo thực tập tốt nghiệp

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………

……Ngày…..tháng….năm… ..
Giảng viên hướng dẫn
( Ký, ghi rõ họ tên)

Trang 2

Sv: Đỗ Huy Bình

GVHD: Th.S Phan Thanh Toàn

Phiếu bài tập vận dụng trước tốt nghiệp
I. Thông tin học viên.

Họ và tên học viên: Đỗ Huy Bình
Lớp: I1
Nghành IT
Đơn vị thực tập: không.
Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập: không có.
Điện thoại: 0984742642
Email : binhdh3306@ student-topica.edu.vn
Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: Xây dựng Website nghe nhạc trực tuyến

II. Nội dung bài tập

stt

1

Vấn đề đã
gặp

Giải pháp đã
nêu

Môn học
liên quan

Giảng viên
hướng dẫn
môn học
liên quan

Kiến thức
thực tế đã
học liên
quan

Khảo sát đặc
tả hệ thống
thiếu

Xem lại tài sách
(phần tài liệu tham
khảo)

Phân tích và
thiết kế hệ
thống SE206

Th.s Phan
Thanh Toàn

Phân tích và
thiết kế hệ
thống

Phú Thọ, ngày 20 tháng 6 năm 2014
Học viên

Đỗ Huy Bình

Trang 3

Sv: Đỗ Huy Bình

GVHD: Th.S Phan Thanh Toàn

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG.................................................................1
1.1 Giới thiệu về PHP...........................................................................................4
1.2 Tại sao phải sử dụng PHP.............................................................................4
1.3 Cú pháp PHP..................................................................................................4
1.4 Các kiểu dữ liệu PHP.....................................................................................4
1.5 Giới thiệu về MYSQL....................................................................................5
1.6 Đặc điểm của MYSQL...................................................................................5
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG............................
 

 !"#



 !"#$%!
$%& 
'() 
 *$+,-.
*/*&0(-12
3$4567859
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNGWEBSITE CHO CÔNG TY THÊU XUẤT KHẨU HƯNG NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNGWEBSITE CHO CÔNG TY THÊU XUẤT KHẨU HƯNG NGUYÊN - Người đăng: abinh123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNGWEBSITE CHO CÔNG TY THÊU XUẤT KHẨU HƯNG NGUYÊN 9 10 563