Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC MODULE

Được đăng lên bởi Minh Mạnh Miệng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4561 lần   |   Lượt tải: 12 lần
SỎ GD&ĐT GIA LAI
TRƯỜNG TH PT NGUYỄN TẤT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC MODULE
Năm học 2013 - 2014
Họ và tên: BÙI ĐỨC HẠNH
Chức vụ: Giáo viên
Tổ chuyên môn: Vật lí-Công nghệ-Thể dục-Thiết bị
Thực hiện kế hoạch của Sở giáo dục và đào tạo Gia lai về việc bồi dưỡng thường
xuyên cho giáo viên phổ thông năm học 2013 - 2014.
Căn cứ chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ban hành kèm theo
thông tư số 32/2011/TT- Bộ giáo dục – Đào tạo ngày 08/08/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục
và đào tạo.
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT- Bộ GDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng bộ giáo
dục ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông năm học 2013 2014.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cuối năm học 2012 – 2013.
Tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:
1. MODUN THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
*Nội dung:
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Qua học tập và bồi dưỡng ở Module này tôi nhận thấy được một số ưu điểm và hạn chế sau:
*Ưu điểm: GV có khả năng sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai
thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng qua đó HS lĩnh hội được nội dung bài học một cách
tích cực.
*Hạn chế: Khi sử dụng PP Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng đòi hỏi phải
có phương tiện truy cập mạng Internet mà thực tế cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp
ứng được đầy đủ phương tiện trên GV chưa phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp này
vào việc dạy học sinh và chưa truyền tải hết nội dung kiến thức cho học sinh.
Nếu không có sự chuẩn bị chu đáo thì sẽ gây khó khăn cho đối tượng HS yếu, có
nhiều câu hỏi chỉ phù hợp cho một đối tượng nhất định, vì thế giáo viên cần chuẩn bị nhiều
câu hỏi phụ nhằm giúp các đối tượng HS nắm bắt được nội dung bài học.
Khi khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng đòi hỏi mất nhiều thời gian và giáo
viên làm việc nhiều.
2. MODUN THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực
*Nội dung:
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

*Ưu điểm : Có thể dễ dàng trình bày các biểu đồ, số liệu, ý tưởng của mình thông qua
hình ảnh, chữ viết và âm thanh. HS hứng thú với giờ học – Tiếp thu bài tốt.
*Nhược điểm: Khi trình chiếu hệ thống kiến thức không lưu lại được như ...
SỎ GD&ĐT GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH PT NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC MODULE
Năm học 2013 - 2014
Họ và tên: BÙI ĐỨC HẠNH
Chức vụ: Giáo viên
Tổ chuyên môn: Vật lí-Công nghệ-Thể dục-Thiết bị
Thực hiện kế hoạch của Sở giáo dục đào tạo Gia lai về việc bồi dưỡng thường
xuyên cho giáo viên phổ thông năm học 2013 - 2014.
Căn cứ chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ban hành kèm theo
thông tư số 32/2011/TT- Bộ giáo dục – Đào tạo ngày 08/08/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục
và đào tạo.
Căn cứ thông số 26/2012/TT- Bộ GDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng bộ giáo
dục ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông năm học 2013 -
2014.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cuối năm học 2012 – 2013.
Tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:
1. MODUN THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
*Nội dung:
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Qua học tập và bồi dưỡng ở Module này tôi nhận thấy được một số ưu điểm và hạn chế sau:
*Ưu điểm: GV khả năng sử dụng được các phương pháp, thuật m kiếm, khai
thác, x thông tin phục v bài giảng qua đó HS lĩnh hội được nội dung bài học một cách
tích cực.
*Hạn chế: Khi sử dụng PP Khai thác, xử lí thông tin phục v bài giảng đòi hỏi phải
phương tiện truy cập mạng Internet thực tế cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp
ứng được đầy đủ phương tiện trên GV chưa phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp này
vào việc dạy học sinh và chưa truyền tải hết nội dung kiến thức cho học sinh.
Nếu không sự chuẩn bị chu đáo thì s gây khó khăn cho đối tượng HS yếu,
nhiều câu hỏi chỉ phù hợp cho một đối tượng nhất định, thế giáo viên cần chuẩn bị nhiều
câu hỏi phụ nhằm giúp các đối tượng HS nắm bắt được nội dung bài học.
Khi khai thác, xử thông tin phục vụ bài giảng đòi hỏi mất nhiều thời gian giáo
viên làm việc nhiều.
2. MODUN THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực
*Nội dung:
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC MODULE - Trang 2
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC MODULE - Người đăng: Minh Mạnh Miệng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC MODULE 9 10 835