Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO VẬN HÀNH

Được đăng lên bởi tram110kvbaclieu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ: T110 BẠC LIÊU
Tới: Phòng Điều độ - A0
Email: ............................................................
Email: vanhanh@nldc.evn.vn
...........................................................
khoinv@nldc.evn.vn
Fax: ...............................................................
Fax: 04 39341392
Tel: ................................................................
Tel: 04 22212222, 04 22203333
................................................................
04 39362625, 04 38262463
BÁO CÁO VẬN HÀNH NGÀY
04/10/2015
1. Thông số vận hành
* Công suất 500 -> 220 mang dấu dương ( + ); công
Giờ

Điện áp MBA (kV)
Phía 220kV

Phía 110 kV

Thông số MBA phía 220kV T1
(P,Q lấy phía 220kV; nấc TAP, I lấy phía 500kV)
P (MW)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
A110 → 220 (MWh)
A220 → 110 (MWh)

2. Tình hình vận hành
Bắt đầu

Kết thúc

Sự kiện

Q (MVar)

Phòng Điều độ - A0
: vanhanh@nldc.evn.vn
@nldc.evn.vn
04 39341392
4 22212222, 04 22203333
4 39362625, 04 38262463

220 mang dấu dương ( + ); công suất 220 -> 500 mang dấu âm ( - )

ông số MBA phía 220kV T1
a 220kV; nấc TAP, I lấy phía 500kV)
I (A)

Phân loại

TAP

Thông số MBA phía 220kV T2
(P,Q lấy phía 220kV; nấc TAP, I lấy phía 500kV)
P (MW)

Q (MVar)

Phân loại tình hình vận hành trạm

I (A)

TAP

1
2
3
4

Thao tác bình thường: thay đổi nấc tap, đóng cắt MC kháng, bypass M
Thao tác tách, đưa vào vận hành thiết bị theo lệnh điều độ
Bất thường: các cảnh báo quá tải, điện áp cao hoặc thấp, nhiệt độ cao
Sự cố: trip thiết bị do bảo vệ tác động

*Định dạng ngày tháng năm: MM/dd/yyyy HH:mm(:ss)
Ví dụ: 07/23/2013 13:24 hoặc 07/23/2013 13:24:00

* Công suất đi ra khỏi trạm mang dấu dương ( + ); công suất hướng vào trạm mang dấu âm ( - )
Giờ

171BLI
P (MW)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A giao
A nhận

172BLI
I (A)

P (MW)

I (A)

ng cắt MC kháng, bypass MC tụ do dòng min …
eo lệnh điều độ
cao hoặc thấp, nhiệt độ cao ...

...
Từ: T110 BẠC LIÊU
Tới: Phòng Điều độ - A0
Email: ............................................................
Email: vanhanh@nldc.evn.vn
...........................................................
khoinv@nldc.evn.vn
Fax: ...............................................................
Fax: 04 39341392
Tel: ................................................................
Tel: 04 22212222, 04 22203333
................................................................
04 39362625, 04 38262463
BÁO CÁO VẬN HÀNH NGÀY
04/10/2015
1. Thông số vận hành
* Công suất 500 -> 220 mang dấu dương ( + ); công suất 220 -> 500 mang dấu âm ( - )
Giờ
Điện áp MBA (kV)
Phía 220kV Phía 110 kV P (MW) Q (MVar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
A110 → 220 (MWh)
A220 → 110 (MWh)
2. Tình hình vận hành
Bắt đầu Kết thúc
Sự kiện
Thông số MBA phía 220kV T1
(P,Q lấy phía 220kV; nấc TAP, I lấy phía 500kV)
BÁO CÁO VẬN HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO VẬN HÀNH - Người đăng: tram110kvbaclieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÁO CÁO VẬN HÀNH 9 10 112