Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo web nâng cao

Được đăng lên bởi Lê Đình Vỹ
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN


BÀI BÁO CÁO
THIẾT KẾ LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO

Tên đề tài: Trang web giới thiệu và bán nhạc cụ
Giáo viên hướng dẫn: Th.S.Nguyễn Thị Như
Thành viên:

- Lê Đình Vỹ
-

Trần Văn Hiếu

-

Trần Việt Tiến

-

Trần Trung Thành

1

2

MỤC LỤC

1

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề
Hiện nay có rất nhiều phương tiện giải trí trong cuộc sống, và nhu cầu giải trí
của mọi người trong một cuộc sống bận rộn, nhiều áp lực là rất lớn. Và trong một
thời đại công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng website với ý tưởng thực hiện đề
tài “Quản lý hệ thống bán nhạc cụ” nhằm tạo ra môi trường cung cấp thông tin, trao
đổi và hỗ trợ cho mọi người các vấn đề có liên quan dến quản lý và bán sản phẩm.

2. Mục đích nghiên cứu
Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Nâng
cao, rèn luyện kỹ năng làm việc và kỹ năng giao tiếp xã hội.
Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Web nâng cao, áp dụng vào xây dựng hoàn
thiện website giới thiệu và bán nhạc cụ.

3. Mục tiêu nghiên cứu
Học được những kiến thức mới, nâng cao khả năng tự học và khả năng hoạt
động nhóm của mình.
Áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết yêu cầu thực tế.
Xây dựng website cho cửa hàng nhạc cụ “Shop nhạc cụ HTTV” gồm các
chức năng sau:
-

Giới thiệu, cung cấp thông tin trao đổi hỗ trợ cho mọi người về các
vấn đề liên quan đến các sản phẩm mà khách hàng quan tâm.
Cập nhật các thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.
Hỗ trợ quản lý cửa hàng 1 cách dễ dàng và tiện lợi.

4. Phương pháp nghiên cứu
-

Phương pháp nghiên cứu các tài liệu có sẵn.
Phương pháp khảo sát hoạt động của hệ thống tổ chức.
Phương pháp điều tra và thu thập số liệu.
Phương pháp phân tích, tổng hợp và xây dựng hệ thống thông tin.
Phương pháp phỏng vấn.

5. Phạm vi đề tài
-

Tìm hiểu PHP,My SQL,JavaScript,Html,My SQL.
Sử dụng ngôn ngữ đã tìm hiểu để xây dựng hoàn thiện website giới thiệu và
bán nhạc cụ.

6. Giả thiết khoa học
Đỡ tốn thời gian cho người tiêu dùng cũng như nhà quản lý trong việc tham
gia hoạt động mua bán.
Giúp người tiêu dùng nhận biết giá cả và hình ảnh mặt hàng một cách chính xác.
Giúp chủ cửa hàng dễ dàng trong việc quản lý sản phẩm.

1

Chủ cửa hàng có thể thống kê các sản phẩm bán chạy một cách nhanh nhất
giúp cho hoạt động kinh doanh trở nên tốt hơn.

7. Tổ chức nghiên cứu
7.1. Đối tượng nghiên cứu
-

7.2.

Người sử dụng: chủ cửa hàng, khách hàng.
Đối tượng nghiên cứu:Chủ của hàng, khách hàng,hoạt động của cửa
hàng.
Tài liệu: tài liệu về ngôn ngữ PHP,JavaScript...




 !"
#$%&'()*+,$-./0-)1)'2)345(06$$27889
)6:5)#$2;1$-<=$*2>?>-4@A$2B2;
2($25)#$* C#D$2E
+F$G$)H4
+F$)3')H$
+F$+4$-2($2
Báo cáo web nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo web nâng cao - Người đăng: Lê Đình Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Báo cáo web nâng cao 9 10 738