Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo xử lý ảnh Tìm hiểu về biên

Được đăng lên bởi hungvbn
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3551 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Mục lục
I.

Giới thiệu về biên trong xử lí ảnh
1. Biên và các kỹ thuật dò biên
1.1.

Khái niệm về biên

1.2.

Phân loại các kỹ thuật phát hiện biện

1.3.

Qui trình phát hiện biên trực tiếp

2. Vai trò của biên
II.

Một số phương pháp phát hiện biên cục bộ
1. Phương pháp gradient
1.1.

Kỹ thuật gradient

1.2.

Kỹ thuật la bàn

2. Phương pháp Laplace
III.

Phương pháp phát hiện biên Canny
1. Cơ sở lý thuyết của thuật toán
a. Nguyên lý của thuật toán
b. Nội dung của thuật toán
2. Mô tả thuật toán

IV.

Đánh giá thực nghiệm so sánh với phương pháp khác
1. Nhận xét
2. Kết quả

I.

Giới thiệu về biên trong xử lí ảnh
1. Biên và các kỹ thuật dò biên
1.1.

Khái niệm về biên

Biên là một vấn đề chủ yếu trong phân tích ảnh vì các kỹ thuật phân
đọan ảnh chủ yếu dựa vào biên . Một điểm ảnh có thể coi là điểm biên
nếu ở đó có sự thay đổi đột ngột về mức xám .Tập hợp các điểm biên
tạo thành biên hay đường bao ảnh của ảnh
1.2.

Phân loại các kỹ thuật phát hiện biên

-

Phương pháp phát hiện biên trực tiếp : Phương pháp này nhằm làm
biến đổi biên nhờ sự biến thiên về giá trị độ sáng của điểm ảnh , kỹ
thuật chủ yếu để phát hiện biên ở đây là kỹ thuật đạo hàm

-

Phương pháp gián tiếp : nếu có cách nào đấy ta phân ảnh thành
các vùng thì đường phân ranh giữa các vùng đó chính là biên , việc
phân vùng ảnh dựa vào kết cấu bề mặt của ảnh , phương pháp dò
biên gián tiếp tuy có khó cài đặt song lại áp dụng khá tốt khi sự biến
thiên độ sáng nhỏ

1.3.
-

Qui trình phát hiện biên trực tiếp :
Khử nhiễu ảnh :
Vì ảnh thu nhận thường có nhiễu , nên bước đầu tiên là phải khử
nhiễu , việc khủ nhiễu được thực hiện bằng các kỹ thuật khử nhiễu
khác nhau

-

Làm nổi biên
Tiếp theo là làm nổi biên bởi các toán tử đạo hàm

-

Định vị điểm biên
Vì các kỹ thuật làm nổi biên có hiệu ứng phụ là tăng nhiễu , do vậy
sẽ có một số điểm biên giả cần loại bỏ

-

Liên kết và trích chọn biên
Phát hiện biên và phân vùng ảnh là bài toán đối ngẫu . vì thế cũng
có thể phát hiện biên thông qua việc phân vùng ảnh

2. Vai trò của biên

Việc phát hiện biên là khâu bắt buộc và quan trọng trong công nghệ
nhận dạng ảnh số
II.

Một số phương pháp phát hiện biên cục bộ

1. Phương pháp Gradient

Phương pháp gradient là phương pháp dò biên cuc bộ dựa vào cực đại
của dạo hàm . Theo định nghĩa , gradient là một vecto có các thành
phần biểu thị tốc độ thay đổi giá trị của điểm ảnh theo hai hướng x và
y .Các thành phần của gradient được tính bởi :

Với dx là khoảng cách giữa các điểm theo hướng x và tương tự với
dy .Trên ...
Mục lục
I. Giới thiệu về biên trong xử lí ảnh
1. Biên và các kỹ thuật dò biên
1.1. Khái niệm về biên
1.2. Phân loại các kỹ thuật phát hiện biện
1.3. Qui trình phát hiện biên trực tiếp
2. Vai trò của biên
II. Một số phương pháp phát hiện biên cục bộ
1. Phương pháp gradient
1.1. Kỹ thuật gradient
1.2. Kỹ thuật la bàn
2. Phương pháp Laplace
III. Phương pháp phát hiện biên Canny
1. Cơ sở lý thuyết của thuật toán
a. Nguyên lý của thuật toán
b. Nội dung của thuật toán
2. Mô tả thuật toán
IV. Đánh giá thực nghiệm so sánh với phương pháp khác
1. Nhận xét
2. Kết quả
Báo cáo xử lý ảnh Tìm hiểu về biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo xử lý ảnh Tìm hiểu về biên - Người đăng: hungvbn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo xử lý ảnh Tìm hiểu về biên 9 10 881