Ktl-icon-tai-lieu

Bảo mật flie trên NTFS

Được đăng lên bởi trinhsat195
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông
Môn: Hệ điều hành
Bài thực hành số 4,5: QUẢN LÝ TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐĨA CỨNG

Nội dung
ƒ

Giới thiệu NTFS

ƒ

Phần quyền cho các thư mục (folder) hoặc tập tin (file) trên hệ thống
dùng NTFS

ƒ

Chia sẻ folder

ƒ

Phân ngạch đĩa cứng (Disk Quota)

ƒ

Nén file (Compression)

ƒ

EFS (Encryption File System)

Mục tiêu
Sinh viên có thể:
ƒ

Hiểu được các đặc điểm của hệ thống file NTFS và các thuận lợi, khả
năng bảo mật NTFS cung cấp cho người dùng

ƒ

Phân quyền trên các folfer và file cho các user

ƒ

Chia sẻ folder

ƒ

Phân ngạch ổ cứng

ƒ

Nén file/folder, mã hoá file dùng dịch vụ của Windows

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông

Giới thiệu NTFS
So với FAT32 thì hệ thống file NTFS trên HĐH Windows 2000 trở đi hỗ trợ
hiệu quả hơn trong việc quản lý dữ liệu trên partition. NTFS có các thuận lợi sau:
ƒ

Phân quyền cho các folders hoặc file để điều khiển mức độ truy cập
của user đến các tài nguyên đó.

ƒ

Dùng không gian ổ cứng hiệu quả hơn bằng cách cho phép nén dữ liệu
(Compression) và cấu hình disk quotas (các hạn ngạch dành cho ổ
cứng).

ƒ

Cho phép mã hoá file dữ liệu trên ổ cứng vật lý dùng dịch vụ mã hoá EFS

(Encrypting File System) được hỗ trợ bởi Windows nhằm bảo mật dữ
liệu của người dùng.
ƒ

Chi sẻ file (Sharing) giữa các người dùng trên mạng.

HĐH Windows 2000 trở đi chỉ cung cấp các quyền NTFS trên các
partitions được format theo định dạng NTFS. Nếu không phân quyền cho
các user hoặc group thì các user không thể truy cập đến tài nguyên trên máy
tính hoặc thông qua mạng.
Để chuyển từ hệ thống file FAT 32 sang NTFS dùng lệnh sau:

convert <Disk Drive> /fs:ntfs
Ví dụ: chuyển format của D: từ FAT 32 sang NTFS
convert D: /fs:ntf

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông

Để hiển thị tab Security trong Properties của file hoặc folder:

Windows Explorer Æ Tools Æ Folder Options Æ Chọn tab View Æ
Click bỏ chọn tùy chọn “Use simple file sharing (Recommended)”

Phân quyền cho các folder hoặc file
1. Để phân quyền trên file hoặc folder. Chọn file hoặc folder đó Æ Click phải,
chọn Properties Æ Chọn tab “Security”
Tên folder
cần phân
Người dùng
hoặc nhóm

Các quyền
tương ứng
với người

Allow: cho phép người dùng tương ứng có các quyền
Deny: cấm người dùng tương ứng các quyền
2. Khi trong danh sách không có người dùng cần phân quyền trên folder
hoặc file tương ứng thì chọn nút...
Khoa Công ngh Thông tin – Đại hc Khoa hc t nhiên
B môn Mng máy tính và Vin thông
Môn: H điu hành
Bài thc hành s 4,5: QUN LÝ TRUY CP TÀI NGUYÊN ĐĨA CNG
Ni dung
Gii thiu NTFS
Phn quyn cho các thư mc (
folder
) hoc tp tin (
file
) trên h thng
dùng NTFS
Chia s folder
Phân ngch đĩa cng (Disk Quota)
Nén file (Compression)
EFS (Encryption File System)
Mc tiêu
Sinh viên có th:
Hiu được các đặc đim ca h thng file NTFS và các thun li, kh
năng bo mt NTFS cung cp cho người dùng
Phân quyn trên các folfer và file cho các user
Chia s folder
Phân ngch cng
Nén file/folder, mã hoá file dùng dch v ca Windows
Bảo mật flie trên NTFS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo mật flie trên NTFS - Người đăng: trinhsat195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bảo mật flie trên NTFS 9 10 463