Ktl-icon-tai-lieu

Bảo mật mpls vpn

Được đăng lên bởi Hoai Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu xây dựng giải pháp Bảo mật mạng
riêng ảo VPN dựa trên công nghệ mở
Research construction security solutions of VPN based on open technology
NXB H. : ĐHCN, 2012 Số trang 112 tr. +

Nguyễn Anh Đoàn
Trƣờng Đại học Công nghệ
Luận văn ThS ngành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính; Mã số: 60 48 15
Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: Tiến sĩ Hồ Văn Hƣơng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về an ninh bảo mật thông tin; một số khái niệm, mô hình, giao thức của
VPN; Tìm hiểu về công nghệ mã nguồn mở. Nghiên cứu, đánh giá một số vấn đề bảo mật của các
giao thức VPN hiện nay; Tìm hiểu một số công nghệ bảo mật VPN. Đề xuất giải pháp VPN mã
nguồn mở trên nền tảng Openvpn. Giải pháp triển khai thực tế cho mô hình kết nối của Bộ Ngoại
giao.
Keywords: Truyền dữ liệu; Bảo mật mạng; Mạng riêng ảo; Công nghệ mở; An toàn dữ liệu;
Mạng máy tính
Content.
I. CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1

Tổng quan về an toàn bảo mật thông tin

1.1.1 Giới thiệu về bảo mật thông tin
Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ về công nghệ thông
tin không ngừng đƣợc phát triển ứng dụng để nâng cao chất lƣợng và lƣu lƣợng truyền tin thì các quan
niệm ý tƣởng và biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng đƣợc đổi mới. Bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu
là một chủ đề rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực và trong thực tế có thể có rất nhiều phƣơng pháp
đƣợc thực hiện để bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu.
An toàn thông tin bao gồm các nội dung sau:
-

Tính bí mật: tính kín đáo riêng tƣ của thông tin

-

Tính xác thực của thông tin, bao gồm xác thực đối tác, xác thực thông tin trao đổi.

-

Tính trách nhiệm: đảm bảo ngƣời gửi thông tin không thể thoái thác trách nhiệm về thông tin
mà mình đã gửi.

1.1.2 Một số giải pháp an toàn thông tin
Các mức bảo vệ trên mạng: Thực hiện một số giải pháp: Quyền truy nhập; Đăng ký tên /mật
khẩu; Mã hoá dữ liệu; Tƣờng lửa; Quản trị mạng
An toàn thông tin bằng mật mã:
Để bảo vệ thông tin trên đƣờng truyền ngƣời thực hiện các giải pháp mật mã nhằm mục đích để
ngƣời không đƣợc phép đọc đƣợ thông tin. Đây là một lớp bảo vệ thông tin rất quan trọng và đƣợc sử
dụng rộng rãi trong môi trƣờng mạng. Để bảo vệ thông tin bằng mật mã ngƣời ta thƣờng tiếp cận theo
hai hƣớng:
-

Theo đƣờng truyền (Link_Oriented_Security).

-

Từ nút đến nút (End_to_End).

Theo cách thứ nhất thông tin đƣợc mã hoá để bảo vệ trên đƣờng truyền giữa hai nút mà không
quan tâm đến nguồn và đích của thông tin đó. Ở đây ta lƣu ý rằng thông tin chỉ đƣợc bảo vệ trên đƣờng
truyền, tức là ở ...
Nghiên cu xây dng gii pháp Bo mt mng
riêng o VPN da trên công ngh m
Research construction security solutions of VPN based on open technology
NXB H. : ĐHCN, 2012 Số trang 112 tr. +
Nguyễn Anh Đoàn
Trƣờng Đại hc Công ngh
Luận văn ThS ngành: Truyn d liu và Mng máy tính; Mã s: 60 48 15
Cán b ng dn khoa hc: Tiến sĩ Hồ Văn Hƣơng
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tng quan v an ninh bo mt thông tin; mt s khái nim, hình, giao thc ca
VPN; Tìm hiu v công nghngun m. Nghiên cứu, đánh giá mt s vấn đề bo mt ca các
giao thc VPN hin nay; Tìm hiu mt s công ngh bo mật VPN. Đề xut gii pháp VPN
ngun m trên nn tng Openvpn. Gii pháp trin khai thc tế cho hình kết ni ca B Ngoi
giao.
Keywords: Truyn d liu; Bo mt mng; Mng riêng o; Công ngh m; An toàn d liu;
Mng máy tính
Content.
I. CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về an toàn bảo mật thông tin
1.1.1 Giới thiệu về bảo mật thông tin
Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn đa dạng, các tiến bộ vcông nghệ thông
tin không ngừng đƣợc phát triển ứng dụng đnâng cao chất lƣợng lƣu lƣợng truyền tin thì các quan
niệm ý tƣởng và biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng đƣợc đổi mới. Bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu
một chủ đề rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong thực tế thể rất nhiều phƣơng pháp
đƣợc thực hiện để bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu.
An toàn thông tin bao gồm các nội dung sau:
- Tính bí mật: tính kín đáo riêng tƣ của thông tin
- Tính xác thực của thông tin, bao gồm xác thực đối tác, xác thực thông tin trao đổi.
- Tính trách nhiệm: đảm bảo ngƣời gửi thông tin không thể thoái thác trách nhiệm về thông tin
mà mình đã gửi.
Bảo mật mpls vpn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo mật mpls vpn - Người đăng: Hoai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bảo mật mpls vpn 9 10 237