Ktl-icon-tai-lieu

Bảo mật thông tin

Được đăng lên bởi quynhlam-25
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Giới thiệu môn học

BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN

BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
1

GV phụ trách: Nguyễn Thị Phi Loan (Tp HCM)
Đỗ Thị Thanh Tâm

(Thái Bình)

Email: nguyenthiphiloan@hui.edu.vn
dothithanhtam@hui.edu.vn

BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
2

Điều kiện tiên quyết
Có kiến thức về toán học bao gồm lý thuyết

số, xác suất thống kê, độ phức tạp giải thuật
Có khả năng áp dụng những cấu trúc dữ liệu
và giải thuật.
Có hiểu biết về kiến trúc máy tính, mạng máy
tính.

BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
3

Sách và tài liệu tham
khảo
[1] Phan Đình Diệu - Lý thuyết mật mã và an toàn thông
tin – Đại học quốc gia Hà Nội- năm 2002 (Ebook)
[2] Nguyễn Xuân Dũng – Bảo mật thông tin: mô hình và
ứng dụng – Nhà xuất bản thống kê - 2007
[3] Slide bài giảng môn Bảo mật hệ thống thông tin của
Khoa Công nghệ Thông tin
Các sách tham khảo:
[1] Rolf Oppliger - Contemporary.Cryptography - Artech
House – 2005 (Ebook)
[2] Shafi Goldwasser , Mihir Bellare – Modern
Cryptography – Tài liệu giảng dạy của Đại học MIT, Mỹ
–2008 (Ebook)
BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
4

Tài liệu môn học
Website:


Tên môn học: Bảo mật Thông Tin – Cô Loan
Khóa truy cập: BMTT_Loan

BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
5

Lịch học:
- 12 tuần, 4 LT +1 BT /tuần
Assignment:
- Làm cá nhân, mỗi sinh viên phải hoàn thành assignment và
nộp đúng hạn ( >= 3 assignment)
Project:
- 4 – 5 sinh viên/nhóm
- Nhận đề tài vào tuần 2
BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
6

Đánh giá môn học
 Thi giữa kỳ:

- Thi vào tuần 7, điểm <4 sẽ phải thi lại
 Thi cuối kỳ:

- Chỉ được thi một lần cuối kỳ nếu điểm
giữa kỳ và Project >=4

BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
7

Điểm giữa kỳ

20%

Project
+Assignment

30%

Cuối kỳ

50%

BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
8

Nội dung chương
trình
Tổng quan về bảo mật thông tin
Lý thuyết số
Hệ mật mã khóa bí mật
Hệ mật mã khóa công khai
Các phương pháp chứng thực thông báo
Chữ ký số
Các sơ đồ xưng danh và xác nhận danh tính
Vấn đề phân phối khóa và thỏa thuận khóa

07/04/14

BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
9

9

...
BM HTTT – Khoa CNTT – ĐHCN tp HCM
Giới thiệu môn học
BO MT H THNG THÔNG TIN
Bảo mật thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo mật thông tin - Người đăng: quynhlam-25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bảo mật thông tin 9 10 302