Ktl-icon-tai-lieu

bảo vệ

Được đăng lên bởi vantrong992
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Wireless security

Sử dụng sóng vô tuyến

PTIT, 2007

Network Security

2

1

IEEE 802.11
802.11a:
Ra đời năm 1999.
Tần số họat động: 5 Ghz
Tốc độ: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s.
Không tương thích với các chuẩn khác
Ít dùng hiện nay

PTIT, 2007

Network Security

3

IEEE 802.11
802.11b:
Ra đời năm 1999 (sau 802.11a)
Tần số họat động: 2,4 Ghz
Tốc độ: 1, 2, 5 và 11 Mb/s
Tương thích với nhiều chuẩn khác

PTIT, 2007

Network Security

4

2

IEEE 802.11
802.11c:
Định nghĩa cơ chế họat động của MAC bridge
trong mạng wireless LAN

802.11d:
Định nghĩa cơ chế cho phép Access Point
thông báo cho client các ràng buộc về môi
trường họat động của mạng WLAN mà
Access Point cung cấp.
PTIT, 2007

Network Security

5

IEEE 802.11
802.11e:
Định nghĩa tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ
(QoS) trên mạng không dây.
Hiện tại, các thiết thị wireless chủ yếu tự cung
cấp các cơ chế đảm bảo chất lượng riêng.

802.11f:
Định nghĩa cơ chế phối hợp giữa các mạng
wireless LAN cho phép người sử dụng có thể
di chuyển (roaming) giữa các mạng này một
cách thông suốt
PTIT, 2007

Network Security

6

3

IEEE 802.11
802.11g:
Ra đời năm 2003
Tần số họat động: 2,4 Ghz
Tốc độ: 54 Mb/s
Tương thích hòan tòan với 802.11b

PTIT, 2007

Network Security

7

IEEE 802.11
802.11h:
Định nghĩa khả năng tự điều chỉnh của thiết bị
wireless thông qua hai kỹ thuật: chọn kênh
động (Dynamic Frequency Selection_DFS)
và điều chỉnh công suất tín hiệu (Transmit
Power Control _TPC).

PTIT, 2007

Network Security

8

4

IEEE 802.11
802.11i:
Định nghĩa các vấn đề bảo mật cho mạng
wireless LAN

802.11j:
Chỉ sử dụng ở Nhật bản. Chuẩn này định
nghĩa các đặc tả của lớp vật lý và lớp MAC
cho các thiết bị truyền thông họat động trong
dải tần từ 4,9 đến 5 Ghz.
PTIT, 2007

Network Security

9

IEEE 802.11
802.11n:
Tần số họat động: 2,4 Ghz
Tốc độ: 100 Mb/s
Sử dụng công nghệ MIMO (Multiple in
Multiple out)
Tương thích hòan tòan với 802.11b và
802.11g

PTIT, 2007

Network Security

10

5

Phân chia kênh trong mạng WLAN

PTIT, 2007

Network Security

11

Hai chế độ họat động của WLAN
Chế độ Ad hoc
Các thiết bị di
động kết nối
trực tiếp với
nhau không
thông qua thiết
bị trung gian

PTIT, 2007

Network Security

12

6

Hai chế độ họat động của WLAN
Chế độ Infrastructure
Cần một thiết bị
trung gian cố
định (Access
Point) để kết
nối các thiết bị
di động thành
mạng
PTIT, 2007

Network Security

13

Vấn đề bảo mật trên mạng wireless
Nguy cơ:
Dễ xâm nhập mạng hơn
Dữ liệu dễ bị tiết lộ hơn

Giải pháp:
Quản lý truy xuất
Bảo vệ dữ li...
1
Wireless security
Network Security
2
PTIT, 2007
Sdng sóng vô tuyến
bảo vệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo vệ - Người đăng: vantrong992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bảo vệ 9 10 631