Ktl-icon-tai-lieu

Beginning Flash, Flex, and AIR Development for Mobile Devices

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ffirs.indd ii

12/09/11 7:52 PM

Download from Wow! eBook <>

BEGINNING
FLASH®, FLEX®, AND AIR® DEVELOPMENT
FOR MOBILE DEVICES
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
CHAPTER 1

An Introduction to Flash, Flex, and AIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

CHAPTER 2

Getting Started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

CHAPTER 3

Building AIR Applications for Android, BlackBerry,
and iOS Devices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

CHAPTER 4

Touch, Multitouch, and Gestures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

CHAPTER 5

Developing for Multiple Screen Sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

CHAPTER 6

Debugging Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

CHAPTER 7

Working with the Filesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

CHAPTER 8

Working with Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

CHAPTER 9

Working with Audio and Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

CHAPTER 10

Utilizing Device Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

ffirs.indd i

12/09/11 7:52 PM

ffirs.indd ii

12/09/11 7:52 PM

BEGINNING

Flash®, Flex®, and AIR® Development
for Mobile Devices

ffirs.indd iii

12/09/11 7:52 PM

updateLayout() – ZoomViewTransition

Download from Wow! eBook <>

updateLayout(), 309, 310, 311
updateTeam(), 262, 268, 273, 280, 281, 283
UpdateTeamsView.mxml, 273–284

updating
AIR applications, 96–98, 99
contents of fi le, 217–218
database tables, 252, 288
import statements, MaintainingDataAppHome.
mxml, 254–255, 257–258
UPSIDE_DOWN, 152
URIs (Uniform Resource Identifiers), 12, 13
url property, 200, 201
URL property values returned, 202
URLLoader, 98, 240, 245, 246, 247
urlLoader, 240, 246
URLMonitor, 240, 241, 244, 288, 346
urlMonitor, 241, 244
URLMonitor.start(), 241
URLRequest, 244, 246
monitoring, 240–241
retrieving data, 240
urlRequest, 244, 246
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Beginning Flash, Flex, and AIR Development for Mobile Devices - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Beginning Flash, Flex, and AIR Development for Mobile Devices 9 10 550