Ktl-icon-tai-lieu

Bìa tập thực hành tin học

Được đăng lên bởi Thảo Hằng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 3 lần
STT

BẢNG KÊ NHẬP HÀNG CÔNG TY ABC

1
2
3
4
5
6
7
8

MÃ SỐ
HÀNG

TÊN
HÀNG

NƯỚC
SẢN XUẤT

PR01 Projector
SV01 Server Hàn Quốc
LT01 Laptop Hàn Quốc
LT02 Laptop Singapore
SV02 Server Singapore
PR02 Projector Singapore
PR03 Projector
Mỹ
LT03 Laptop
Mỹ

NGÀY
NHẬP
10/20/2009
11/15/2009
11/10/2009
11/18/2009
10/11/2009
11/19/2009
11/22/2009
11/12/2009

ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG THÀNH
NHẬP
NHẬP
TIỀN
100
50
80
80
50
100
100
80

BẢNG GIÁ NHẬP HÀNG
ĐƠN GIÁ (USD)
MÃ
TÊN
ĐỘC
TRONG
NGOÀI
HÀNG HÀNG
HẠI
ĐỊNH MỨC ĐỊNH MỨC
PR
Projector
2000
2200
Y
LT
Laptop
1500
1600
Y
SV
Server
3000
3200
N
Câu 8:

361200 Câu 9:

4

Câu 10:

120
40
110
95
80
110
80
220

244000
120000
168000
144000
246000
222000
160000
344000

ĐỊNH MỨC
100
80
50
2

Câu 11:

Yêu cầu:
1. Tạo bảng tính trên, nhập và định dạng dữ liệu.
2. Điền cột tên hàng dựa vào bảng giá nhập hàng, biết rằng mã hàng là 2 kí tự đầu tiên của cột mã số
3. Điền cột nước sản xuất dựa vào bảng xuất xứ, biết loại hàng là kí tự đầu tiên bên phải của cột mã
4. Điền cột định mức nhập dựa vào bảng giá nhập hàng, biết loại hàng là 2 kí tự đầu tiên của cột mã
5. Điền cột thành tiền = số lượng*đơn giá, trong đó đơn giá bao gồm cả trong định mức và ngoài địn
(Biết rằng giá ngoài định mức chỉ áp dụng cho số lượng nhập vượt định mức nhập của mỗi mã hàng
6. Điền cột thuế tiêu thụ = 5%*thành tiền, biết những mặt hàng bị tính thuế được đánh dấu bằng chữ
7. Điền cột tổng tiền = thành tiền + thuế tiêu thụ.
8. Tính tổng tiền nhập của Laptop có xuất xứ từ Singapore hoặc Mỹ với số lượng lớn hơn 100.
9. Tính số lần nhập hàng kể từ ngày "11/15/09" đến nay.
10. Tính số lần nhập hàng từ Mỹ
11. Tính tổng tiền nhập trung bình của mỗi lần nhập hàng từ Hàn quốc

BC
THUẾ
TIÊU THỤ

TỔNG
TIỀN

12200
0
8400
7200
0
11100
8000
17200

256200
120000
176400
151200
246000
233100
168000
361200

XUẤT XỨ
LOẠI
NƯỚC SX
1

Hàn Quốc

2
3

Singapore
Mỹ

148200

ầu tiên của cột mã số hàng.
bên phải của cột mã số hàng.
đầu tiên của cột mã số hàng.
ịnh mức và ngoài định mức.
ập của mỗi mã hàng)
c đánh dấu bằng chữ "Y".

ng lớn hơn 100.

...
BẢNG KÊ NHẬP HÀNG CÔNG TY ABC
STT
1 PR01 Projector 10/20/2009 100 120 244000
2 SV01 Server Hàn Quốc 11/15/2009 50 40 120000
3 LT01 Laptop Hàn Quốc 11/10/2009 80 110 168000
4 LT02 Laptop Singapore 11/18/2009 80 95 144000
5 SV02 Server Singapore 10/11/2009 50 80 246000
6 PR02 Projector Singapore 11/19/2009 100 110 222000
7 PR03 Projector Mỹ 11/22/2009 100 80 160000
8 LT03 Laptop Mỹ 11/12/2009 80 220 344000
BẢNG GIÁ NHẬP HÀNG
ĐƠN GIÁ (USD)
ĐỊNH MỨC
PR Projector 2000 2200 Y 100
LT Laptop 1500 1600 Y 80
SV Server 3000 3200 N 50
Câu 8: 361200 Câu 9: 4 Câu 10: 2 Câu 11:
1. Tạo bảng tính trên, nhập và định dạng dữ liệu.
2. Điền cột tên hàng dựa vào bảng giá nhập hàng, biết rằng mã hàng là 2 kí tự đầu tiên của cột mã số hàng.
3. Điền cột nước sản xuất dựa vào bảng xuất xứ, biết loại hàng là kí tự đầu tiên bên phải của cột mã số hàng.
4. Điền cột định mức nhập dựa vào bảng giá nhập hàng, biết loại hàng là 2 kí tự đầu tiên của cột mã số hàng.
5. Điền cột thành tiền = số lượng*đơn giá, trong đó đơn giá bao gồm cả trong định mức và ngoài định mức.
(Biết rằng giá ngoài định mức chỉ áp dụng cho số lượng nhập vượt định mức nhập của mỗi mã hàng)
6. Điền cột thuế tiêu thụ = 5%*thành tiền, biết những mặt hàng bị tính thuế được đánh dấu bằng chữ "Y".
7. Điền cột tổng tiền = thành tiền + thuế tiêu thụ.
8. Tính tổng tiền nhập của Laptop có xuất xứ từ Singapore hoặc Mỹ với số lượng lớn hơn 100.
9. Tính số lần nhập hàng kể từ ngày "11/15/09" đến nay.
10. Tính số lần nhập hàng từ Mỹ
11. Tính tổng tiền nhập trung bình của mỗi lần nhập hàng từ Hàn quốc
MÃ SỐ
HÀNG
TÊN
HÀNG
NƯỚC
SẢN XUẤT
NGÀY
NHẬP
ĐỊNH MỨC
NHẬP
SỐ LƯỢNG
NHẬP
THÀNH
TIỀN
HÀNG
TÊN
HÀNG
ĐỘC
HẠI
TRONG
ĐỊNH MỨC
NGOÀI
ĐỊNH MỨC
Yêu cầu:
Bìa tập thực hành tin học - Trang 2
Bìa tập thực hành tin học - Người đăng: Thảo Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa tập thực hành tin học 9 10 341