Ktl-icon-tai-lieu

biến đổi hough

Được đăng lên bởi torung1993
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Đức Long - Khoa Công nghệ tự động hoá
ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG
XỬ LÝ ẢNH TRONG CÔNG NGHIỆP

3.1. Biến đổi Hough.
Biến đổi Hough là một kỹ thuật có thể dùng để tách ra các đặc điểm của một
hình dáng cụ thể trong một ảnh nhị phân. Khi dùng các chương trình máy tính để
nhận diện một đối tượng nào đó có hình dạng bất kỳ, phương pháp hữu hiệu hiện
nay là sử dụng biến đổi Hough. Các bài toán tìm kiếm từ những mức đơn giản như
tìm đường thẳng tới các bài toán phức tạp hơn như tìm hình tròn, hình elipse hoặc
các hình phức tạp đều có thể thực hiện bằng biến đổi Hough (với điều kiện các
hình dạng này biểu diễn toán học được).
a). Biến đổi Hough tìm đường thẳng
Không gian ảnh và không gian tham số trong HT

Rho and theta representation of a straight line. Each line has a unique
parameter set (ρ, θ).

Trên hệ toạ độ Đề các một đường thẳng có hình dạng như trên hình….
Mỗi một điểm sẽ có một toạ độ (xi, yi) trong trục toạ độ này. Nếu chúng ta dùng
tham số ρ (độ dài đường vuông góc từ gốc toạ độ đến đường thẳng) và θ (góc giữa
đường vuông góc với trục x) để biểu diễn đường thẳng thì chúng ta đã biểu diễn
đường thẳng qua thông gian tham số.
Chúng ta có quan hệ
y=−

ρ
cos(θ )
hay ρ = x*cos(θ)+y*sin(θ)
*x+
sin(θ )
sin(θ )

Các giá trị ρ và θ có giới hạn θ trong giới hạn [0.3600] hoặc [0, 2π] radian. ρ trong
giới hạn [−D,D] trong đó D là đường chéo của ảnh. Như vậy một đường có thể
biến đổi thành một điểm trong không gian tham số với các thông số ρ và θ, không
gian này cũng được gọi là không gian Hough. Kết quả của biến đổi Hough được
lưu giữ trong một ma trận gọi là accumulator. Một chiều của ma trận này là các
giá trị θ (giá trị góc) và chiều kia là các giá trị ρ (khoảng cách). and each element
has a value telling how many points/pixels are on the line with the parameters (rho,
Thái Nguyên 7-2013

Phạm Đức Long - Khoa Công nghệ tự động hoá
ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG
XỬ LÝ ẢNH TRONG CÔNG NGHIỆP

theta). So the element with the highest value tells what line is most represented in
the input image.
Các bước biến đổi Hough đơn giản cho đường thẳng:
1. Nạp ảnh
2. Tìm các biên trong ảnh (dùng một trong các phương pháp tìm biên)
3. Với mọi pixels trong ảnh
Nếu pixel (x,y) là một điểm biên (edge)
với mọi giá trị góc θ
tính ρ và góc (θ) với mọi pixel (x,y)
tăng
vị trí (ρ, θ) trong accumulator
4. Vẽ không gian Hough.
5. Tìm giá trị lớn nhất trong accumulator
6. Vẽ đường với giá trị lớn nhất trong ảnh đầu vào
Để tìm các đ...
Phm Đức Long - Khoa Công ngh t động hoá
BÀI GING NG DNG
ĐH CNTT & Truyn thông Thái Nguyên
XNH TRONG CÔNG NGHIP
3.1. Biến đổi Hough.
Biến đổi Hough là mt k thut có th dùng để tách ra các đặc đim ca mt
hình dáng c th trong mt nh nh phân. Khi dùng các chương trình máy tính để
nhn din mt đối tượng nào đó có hình dng bt k, phương pháp hu hiu hin
nay là s dng biến đổi Hough. Các bài toán tìm kiếm t nhng mc đơn gin như
tìm đường thng t
i các bài toán phc tp hơn như tìm hình tròn, hình elipse hoc
các hình phc tp đều có th thc hin bng biến đổi Hough (vi điu kin các
hình dng này biu din toán hc được).
a). Biến đổi Hough tìm đường thng
Không gian nh và không gian tham s trong HT
Rho and theta representation of a straight line. Each line has a unique
parameter set (
ρ
,
θ
).
Trên h to độ Đề các mt đường thng có hình dng như trên hình….
Mi mt đim s có mt to độ (x
i
, y
i
) trong trc to độ này. Nếu chúng ta dùng
tham s ρ (độ dài đường vuông góc t gc to độ đến đường thng) và θ (góc gia
đường vuông góc vi trc x) để biu din đường thng thì chúng ta đã biu din
đường thng qua thông gian tham s.
Chúng ta có quan h
)sin(
*
)sin(
)cos(
θ
ρ
θ
θ
+= xy hay ρ = x*cos(θ)+y*sin(θ)
Các giá tr ρθ có gii hn θ trong gii hn [0.360
0
] hoc [0, 2π] radian. ρ trong
gii hn [D,D] trong đó D là đường chéo ca nh. Như vy mt đường có th
biến đổi thành mt đim trong không gian tham s vi các thông s ρθ, không
gian này cũng được gi là không gian Hough. Kết qu ca biến đổi Hough được
lưu gi trong mt ma trn gi là accumulator. Mt chiu ca ma trn này là các
giá tr θ (giá tr góc) và chiu kia là các giá tr
ρ (khong cách). and each element
has a value telling how many points/pixels are on the line with the parameters (rho,
Thái Nguyên 7-2013
biến đổi hough - Trang 2
biến đổi hough - Người đăng: torung1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
biến đổi hough 9 10 290