Ktl-icon-tai-lieu

Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn

Được đăng lên bởi Đăng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn

Biểu diễn tri thức bằng Logic
mờ và suy diễn
Bởi:
Khoa công nghệ thông tin Đại học phương đông

Tập mờ( Fuzzy set)
Trở lại với các kiểu định nghĩa về tập hợp (set) . Chúng ta đã biết là có hai kiểu định
nghĩa tập hợp:
Phương pháp lệt kê tất cả các phần tử thuộc tập hợp đó. Ví dụ tập số nguyên nhỏ hơn 10
là tập: N=1,2,3,4,5,6,7,8,9
Phương pháp mô tả thông qua vị từ đặc trưng( characteurstic predicate)

PA: U → {0,1}
X ∈ U ⇒ PA(x)
Trực quan Trừu tượng
A∩B

PA ? PA

A∪B

PA ? PA

A \B

P A? ¬ P B

A =B

PA ⇔ PB

Mở rộng: μA˜ → [0,1]

1/15

Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn

:x 0 ≤ μA˜ (x) ≤ 1
˜

˜

Vậy khi có tập mờ A: thì μA˜ (x) gọi là độ thuộc của x vào A
Hàm thuộc
là hàm do người quan sát cung cấp (subjective opinon).
Mờ hoá:
Với mọi mọi giá trị ngôn ngữ ta gán một tập mờ

Các phép toán trên tập mờ
Cho tập nền ( tập vũ trụ ) U ( Universer Set)
˜

Một tập mờ A trên U được một mô tả bởi hàm thuộc ( mebership function)
μA:U → [0,1]

S= {x/ μA(x) > 0} Tập giá đỡ
K={x/ μA(x) = 1} Tập core
2/15

Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn

Aα = {x | μA ≥ α}
Một số dạng thường gặp:
• Dạng 1:

• Dạng 2

˜
A= (a, b, c, d)
˜

˜

Tập mờ A không phải là tập theo nghĩa thông thường nên quan niệm A phải định nghĩa
theo hàm thuộc. Do đó không biểu diễn bằng biểu đồ Ven mà biểu biểu diễn bằng đồ thị

3/15

Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn

Hợp của các tập mờ
Cho hai tập mờ A, B với μA và μB là hai hàm thuộc tương ứng
Từ đó ta xây dựng

Lấy tất cả phần trên của đồ thị
Khi đó hợp của hai tập mờ là một tập rõ

Bây giờ ta lấy toàn bộ phần dưới.

4/15

Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn

Các tính chất:

˜
A = {(a, 0.1),(b, 0.2),(c, 0.3),(d, 0.4)}

5/15

Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn

- L. Zadel (max, min, 1-)
MỞ RỘNG PHÉP TOÁN TẬP MỜ

- Hàm s là t – conorm :

- Hàm t là t – norm :
• Hàm t – conorm thỏa mãn các tính chất :
s : [0, 1] x [0, 1] → [0, 1]

• Hàm t – norm thỏa mãn các tính chất :

→ Kiểm tra :
1. Giao hoán : hiển nhiên
2. Kết hợp :

6/15

Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn

Hàm s :

Hàm t :
→ hiển nhiên
3. Tính chất cuối :

Hàm negation :

Hàm 1 – x
- Bộ ba : (s, t, n) → thích hợp khi :
1.
2.
3.
4.

s (x, t (y, z)) = t (s (x, y), s (x, z))
t (x, s (y, z)) = s (t (x, y), t (x, z))
n ( s (x, y)) = t (n (x), n (y))
n ( t (x, y)) = s (n (x), n (y))

Biểu diễn tri thức mờ
• Dạng luật If X1 = v1 và X2 = v2 và ... và Xn = vn then Y
= v
vi , v : là giá trị ngôn ng...
Biểu diễn tri thức bằng Logic
mờ và suy diễn
Bởi:
Khoa công nghệ thông tin Đại học phương đông
Tập mờ( Fuzzy set)
Trở lại với các kiểu định nghĩa về tập hợp (set) . Chúng ta đã biết hai kiểu định
nghĩa tập hợp:
Phương pháp lệt kê tất cả các phần tử thuộc tập hợp đó. Ví dụ tập số nguyên nhỏ hơn 10
là tập: N=1,2,3,4,5,6,7,8,9
Phương pháp mô tả thông qua vị từ đặc trưng( characteurstic predicate)
P
A
: U {0,1}
X U P
A
(x)
Trực quan Trừu tượng
A ∩ B
P
A
? P
A
A B
P
A
? P
A
A \B P
A
?
¬
P
B
A =B
P
A
P
B
Mở rộng:
μ
˜
A
[
0,1
]
Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn
1/15
Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn - Người đăng: Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Biểu diễn tri thức bằng Logic mờ và suy diễn 9 10 959