Ktl-icon-tai-lieu

Biểu đồ pareto_quản lý dự án

Được đăng lên bởi spiritdoor
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 ĐKT

Công cụ chất lượng

Pareto
Biểu đồ Pareto
1

 ĐKT

Đào tạo Biểu đồ Pareto
• Tổng quan
• Trình tự các bước
xây dựng biểu đồ
Pareto
• Vẽ biểu đồ Pareto
bằng Microsoft Excel
2

 ĐKT

Tổng quan
• Biểu đồ Pareto là gì?
• Lịch sử - Nguyên tắc của Biểu đồ
Pareto
• Ý nghĩa của Biểu đồ Pareto
• Lưu ý khi sử dụng Biểu đồ Pareto
3

 ĐKT

Biểu đồ Pareto là gì ?
• Sử dụng các cột để minh họa, phân loại
các hiện tượng và nguyên nhân / nhân
tố ảnh hưởng có tính đến tầm quan
trọng của chúng đối với sản phẩm / dịch
vụ. Các đường gấp khúc được thêm
vào để chỉ ra tần suất tích lũy.
• Một trong 7 công cụ thống kê thông
dụng
4

 ĐKT

Lịch sử - Nguyên tắc của Biểu
đồ Pareto

• Biểu đồ này được Pareto – nhà kinh tế
người Ý đưa ra, Juran (Mỹ) áp dụng vào
lĩnh vực quản lý chất lượng những năm
1950
• Nguyên tắc Pareto dựa trên quy tắc “8020”, có nghĩa là 80% ảnh hưởng của
vấn đề do 20% các nguyên nhân chủ
yếu
5

 ĐKT

Ý nghĩa của Biểu đồ Pareto
• Sắp xếp các dạng khuyết tật trên trục x theo tần
số và số các khuyết tật hoặc tổng sai lỗi sai lỗi và
tổng tích lũy trên trục y tỏ ra hiệu quả trong việc
chú trọng vào các vấn đề lớn, tập trung chứ
không phải nhiều vấn đề nhỏ nhưng tản mạn.
• Sử dụng rộng rãi để lựa chọn các vấn đề và các
đối tượng nghiên cứu và khảo sát tại giai đoạn lập
kế hoạch của giải quyết vấn đề về chất lượng và
để xác nhận kết quả của hoạt động khắc phục khi
hành động này đã được thực hiện.
6

 ĐKT

Ý nghĩa của Biểu đồ Pareto
(tiếp)
Từ biểu đồ Pareto cho thấy:
1.Hạng mục nào quan trọng nhất.
2.Hiểu được mức độ quan trọng
3.Nhận ra tỷ lệ một số hạng mục trong số các
hạng mục
4.Tỷ lệ cải tiến có thể thấy được sau khi cải tiến
các hạng mục
5.Độ lớn của vấn đề dễ dàng thuyết phục khi nhìn
thoáng qua
7

 ĐKT

Một số lưu ý khi sử dụng Biểu
đồ Pareto
• Phân loại tổn thất theo số lượng khuyết tật, tỷ lệ khuyết tật,
số lượng khiếu nại, chi phí chất lượng cho các loại khuyết tật.
• Xác định khoảng thời gian theo dõi phù hợp với mục đích.
• Xây dựng biểu đồ Pareto bằng cách thu thập các dữ liệu đã
được phân vùng theo nguyên nhân (yếu tố) hoặc kết quả
(đặc tính, hiện tượng). Không nên lấy các dữ liệu từ các loại
khác nhau, mức khác nhau, các nguyên nhân khác nhau.
• Khi sử dụng biểu đồ Pareto theo một phương pháp nào đó
mà không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các thành
phần, thì nên thay đổi phương pháp phân loại hoặc các đặc
tính trên trục y để xác định được các thành phần quan trọng.
8

 ĐKT

Trình tự các bước xây dựng
biểu đồ Pareto
1. Xác định ...
Công cụ chất l
Công cụ chất l
ượng
ượng
Pareto
Pareto
1
Biểu
Biểu
đồ
đồ
Pareto
Pareto
ĐKT
Biểu đồ pareto_quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu đồ pareto_quản lý dự án - Người đăng: spiritdoor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Biểu đồ pareto_quản lý dự án 9 10 382