Ktl-icon-tai-lieu

Biểu đồ trình tự

Được đăng lên bởi Quoc Tri
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1627 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
Nguyễn Trí Quốc – nguyentriquoc@tic.edu.vn
Nguyễn Trường Giang – giangnguyen0310@gmail.com

BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
 Ý nghĩa:

Biểu đồ trình tự mô tả tương tác giữa tác nhân
bên ngoài (Actor) và các đối tượng hệ thống.
Mô tả sự tương tác của các đối tượng theo trình
tự về thời gian.
Biểu đồ trình tự biểu diễn sự tương tác giữa các
đối tượng bằng việc nhấn mạnh thứ tự trao đổi
thông điệp giữa các đối tượng.
Có sự liên kết chặt chẽ với biểu đồ lớp.

BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
 Cấu trúc:
 Các biểu đồ trình tự chứa một loạt các đối tượng được biểu diễn bằng các
đường thẳng đứng.
 Trục thời gian có hướng thẳng đứng từ trên xuống trong biểu đồ và biểu
đồ chỉ ra sự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng khi thời gian trôi qua.
 Các thông điệp được biểu diễn bằng các đường gạch ngang gắn liền với
mũi tên (biểu thị thông điệp) nối liền giữa những đường thẳng đứng thể
hiện đối tượng.

BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
Các thành phần biểu diễn trong biểu đồ trình tự:
Actor: Tác nhân bên ngoài tương tác với hệ thống.
Ký hiệu:
Ví dụ:
Actor

Học sinh

BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
Các thành phần biểu diễn trong biểu đồ trình tự:
 Đối tượng và đường sinh tồn: Đường sinh tồn biểu diễn sự tồn tại của đối tượng
 Ký hiệu:

Đối
Đốitượng
tượng
Object
Object
AA

Object
Object
BB

Đường
Đườngsinh
sinhtồn
tồn

Object
ObjectCC

Đối
Đốitượng
tượng
Lớp
Lớp

Niên
Niênkhóa
khóa

Đường
Đườngsinh
sinh
tồn
tồn

Điểm
Điểm

BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
Các thành phần biểu diễn trong biểu đồ trình tự:
 Thời gian hoạt động: là thời gian mà đối tượng đang thực hiện một thao tác.
 Ký hiệu:

Object
ObjectAA
Thời
Thờigian
gianhoạt
hoạtđộng
động

BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
Các thành phần biểu diễn trong biểu đồ trình tự:
Message (thông điệp):
 Mô tả chuỗi các thông điệp gửi và nhận giữa các đối
tương.
 Mô tả loại tương tác giữa các đối tượng.
 Thông điệp được gửi từ đối tượng này sang đối tượng
khác.
 Thông điệp có thể là 1 yêu cầu thực thi hệ thống, lời gọi
hàm khởi tạo đối tượng, hủy, cập nhật đối tượng…

BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
Các thành phần biểu diễn trong biểu đồ trình tự:
Message (thông điệp):
Gồm các loại thông điệp sau:
Gọi (call)
Trả về (return)
Gửi (send)
Tạo (create)
Hủy (destroy)

BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
Các thành phần biểu diễn trong biểu đồ trình tự:
 Thông điệp gọi: Gọi một phương thức hoặc một thao tác trên đối tượng
 Đối tượng gọi phải đợi thông điệp được thực hiện kết thúc mới có thể thực hiện công việc khác (thông điệp đồng bộ).
 Một đối tượng có thể gửi thông điệp gọi cho chính nó.
 Ký hiệu:

Obj...
BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ
Nguyễn Trí Quốc – nguyentriquoc@tic.edu.vn
Nguyễn Trường Giang – giangnguyen0310@gmail.com
Biểu đồ trình tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu đồ trình tự - Người đăng: Quoc Tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Biểu đồ trình tự 9 10 809