Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề trắc nghiệm tin học

Được đăng lên bởi Ngân Đặng
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1C©u 1: ThiÕt bÞ nµo díi ®©y cã chøc n¨ng xuÊt th«ng tin ?
X a) Micro phone
 b) Scaner
 c) Webcam
 d) Speaker
C©u 2: §Üa mÒm A, cã dung lîng bao nhiªu ?
 a) 1024 MB
X b) 1,44 MB
 c) 1,44 KB
 d) 8 Bit
C©u 3:ThiÕt bÞ nµo sau ®©y dïng ®Ó ®a d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh ?
 a) M¸y in vµ bµn phÝm
 b) RAM vµ mµn h×nh
X c) Bµn phÝm vµ con chuét
 d) CPU vµ ®Üa CD
C©u 4: Bé nhí trong lµ :
 a) §Üa mÒm
 b) §Üa cøng
X c) ROM vµ RAM
 d) TÊt c¶ ®Òu ®óng
C©u 5: §¬n vÞ bé nhí : 1 bÝt lµ b»ng :
 a) 8 byte
 b) 8 Kb
 c) 1024 byte
X d) TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 6: ThiÕt bÞ nµo sau ®©y dïng ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu l©u dµi ?
 a) §Üa mÒm
X b) §Üa cøng
 c) §Üa CD-ROM
 d) TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trªn
C©u 7: Ta xem ®îc ngµy giê hµng ngµy lµ nhê :
 a) RAM
 b) ROM
X c) HÖ ®iÒu hµnh Windows
 d) TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 8: C©u nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ phÇn mÒm ?
 a) Trß ch¬i MARIO
 b) Ch¬ng tr×nh so¹n th¶o

-2 c) Ch¬ng trinh diÖt Virus
X d) §Üa mÒm
C©u 9: Trong MS-DOS, lÖnh nµo sau ®©y ®Ó trë vÒ æ ®Üa gèc ?
 a) MD
X b) CD\
 c) CD
 d) DC\
C©u 10: Trong MS-DOS, lÖnh néi tró lµ g× ?
 a) Lµ lÖnh n»m trªn ®Üa
 b) Lµ lÖnh ®îc n¹p s½n vµo bé nhí sau khi khëi ®éng m¸y
 c) Lµ lÖnh n»m trong bé nhí tríc khi khëi ®éng m¸y
 d) Lµ lÖnh muèn dïng ®Õn ph¶i ®i t×m
C©u 11: Trong MS-DOS, tËp tin nµo sau ®©y ®îc ®Æt tªn ®óng
 a) HOCSINH TXT
 b) HOC SINH.TXT
X c) HOCSINH.TXT
 d) HOC SINH
C©u 12: Trong MS-DOS, sau khi ®¸nh lÖnh t¹o tËp tin, ®¸nh néi dung, vµ
kÕt thóc b»ng viÖc :
 a) NhÊn F6
 b) NhÊn Enter
 c) NhÊn Enter 2 lÇn liªn tiÕp
X d) NhÊn F6 vµ Enter
C©u 13: Trong MS-DOS, m¸y ®ang ë æ C:\>. Muèn m¸y chuyÓn sang æ ®Üa
A:\> th× ®¸nh lÖnh :
 a) A\
X b) A:
 c) D:
 d) CD\
C©u 14: Trong MS-DOS, ë æ ®Üa C, th môc HOSO chøa 2 th môc lµ
VANBAN (cã chøa tËp tin) vµ th môc LUU (rçng). Muèn chÐp th môc
VANBAN vµo æ ®Üa A th× dïng lÖnh nµo sau ®©y :
X a) COPY C:\HOSO\VANBAN A:
 b) XCOPY C:\HOSO A:/S
 c) XCOPY C:\HOSO A:/E
 d) XCOPY C:\HOSO\VANBAN A:/S
C©u 15: Trong MS-DOS, trong æ ®Üa C, th môc Games chøa lÇn lît c¸c th
môc con lµ MARIO, TROCHOI vµ DOVUI, 3 th môc nµy ®Òu cã chøa tËp
tin vµ th môc con. Muèn chuyÓn th môc DOVUI vµo th môc TROCHOI th×
em dïng lÖnh nµo sau ®©y :

-3X a) MOVE C:\GAMES\DOVUI C:\GAMES\TROCHOI
 b) MOVE C:\GAMES\DOVUI C:\TROCHOI
 c) REN C:\GAMES\DOVUI C:\GAMES\TROCHOI
 d) TYPE C:\GAMES\DOVUI C:\GAMES\TROCHOI
C©u 16: PhÇn mÒm nµo sau ®©y cho phÐp so¹n th¶o v¨n b¶n tèt nhÊt
 a) MicroSoft Excel
X b) MicroSoft Word
 c) MicroSoft PowerPoint
 d) MicroSoft F...
- 1 -
C©u 1: ThiÕt bÞ nµo díi ®©y cã chøc n¨ng xuÊt th«ng tin ?
X a) Micro phone
b) Scaner
c) Webcam
d) Speaker
C©u 2: §Üa mÒm A, cã dung lîng bao nhiªu ?
a) 1024 MB
X b) 1,44 MB
c) 1,44 KB
d) 8 Bit
C©u 3:ThiÕt bÞ nµo sau ®©y dïng ®Ó ®a d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh ?
a) M¸y in vµ bµn phÝm
b) RAM vµ mµn h×nh
X c) Bµn phÝm vµ con chuét
d) CPU vµ ®Üa CD
C©u 4: Bé nhí trong lµ :
a) §Üa mÒm
b) §Üa cøng
X c) ROM vµ RAM
d) TÊt c¶ ®Òu ®óng
C©u 5: §¬n vÞ bé nhí : 1 bÝt lµ b»ng :
a) 8 byte
b) 8 Kb
c) 1024 byte
X d) TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 6: ThiÕt bÞ nµo sau ®©y dïng ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu l©u dµi ?
a) §Üa mÒm
X b) §Üa cøng
c) §Üa CD-ROM
d) TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trªn
C©u 7: Ta xem ®îc ngµy giê hµng ngµy lµ nhê :
a) RAM
b) ROM
X c) HÖ ®iÒu hµnh Windows
d) TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 8: C©u nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ phÇn mÒm ?
a) Trß ch¬i MARIO
b) Ch¬ng tr×nh so¹n th¶o
Bộ đề trắc nghiệm tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề trắc nghiệm tin học - Người đăng: Ngân Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bộ đề trắc nghiệm tin học 9 10 648