Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Giáo án môn tin học lớp 12

Được đăng lên bởi tranduc00
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1 :KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Bài 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
I.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU


Nắm được các vấn đề thường được giải quyết trong một bài toán quản lí
và sự cần thiết phải có CSDL; khái niệm CSDL, các m ức th ể hi ện (các m ức
chi tiết khi mô tả CSDL) và hệ CSDL cùng các đặc tr ưng của nó.

II.

PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:


Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp.



Phương tiện: Máy chiếu, máy tính, phòng chiếu hoặc bảng.

III. LƯU Ý SƯ PHẠM:
-

Cần lưu ý làm rõ cho HS thấy những vấn đề sau:
+ Công tác quản lí chiếm phần lớn trong các ứng dụng tin học;
+ Việc xử lí thông tin trong các bài toán quản lí có những đặc điểm chung:
tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ (sắp xếp, tìm kiếm, tổng hợp
thông tin và lập báo cáo).
+ Dù thông tin được quản lí thuộc lĩnh vực nào, vẫn phải thực hiện một số
công việc:

-



Tạo lập hồ sơ về đối tượng quản lí;



Cập nhật hồ sơ;



Khai thác hồ sơ.

Có nhiều định nghĩa khác nhau về CSDL nhưng các định nghĩa đều ph ải
chứa 3 yếu tố cơ bản:
+ Dữ liệu về hoạt động của một tổ chức;
+ Được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài;
+ Có nhiều người khai thác.

-

Đối với hệ CSDL chúng ta cấn giải thích rõ cho HS các tính chất của hệ
CSDL cũng như một số ứng dụng cụ thể của CSDL.

IV. NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
Hoạt động của GV và HS
Ổn định lớp:
Chào thầy cô.
Giáo án Lý Thuyết TIN HỌC 12

Nội dung
1.Bài toán quản lí
Để quản lí HS trong nhà trường, người ta

Cán bộ lớp báo cáo sỉ số

thường lập các biểu bảng gồm các cột, hàng để

Chỉnh đốn trang phục

chứa thông tin cần quản lí.

GV: Theo em để quản lí thông

a. Ví dụ: Để quản lí HS ta có thể tạo một bảng

tin về điểm của HS trong một

như sau:

lớp em nên lập danh sách chứa
các cột nào ?

St

HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi:
Để quản lí chúng ta cần tạo
một bảng gồm các cột như STT,
Họ tên, Ngày sinh, Giới tính
Đoàn

viên,

Đ,Toán,

t
1
2
3
4

Họ tên
Nguyển An
Trần Văn
Giang
Lê Minh
Châu
Doãn Thu
Cúc

Ngày

Giới

Điểm

Điểm

Điể

Điểm

Điểm

Điểm

sinh
12/8/91

tính
Nam

Văn
C

Toán
7.8

m Lí
8.2

Hóa
9.2

Vă n
7.38.5

Tin

21/3/90

Nam

K

5.6

6.7

7.7

7.8

8.3

3/5/91

Nữ

C

9.3

8.5

8.4

6.7

9.1

14/2/90

Nữ

K

6.5

7.0

9.1

6.7

8.6

30/7/91

Nam

C

7.0

6.6

6,5

6.5

7.8

--50

Hồ Minh
hải

Đ.Lý,

Đ.Hóa, Đ.Văn, Đ.Tin.

b.Các công việc thường gặp khi quản lí

GV: Phân tích câu trả lời của thông tin của một đối tượng nào đó
HS

- Tạo lập hồ sơ về đối tượng cần quản lí
- Cập nhật hồ sơ như: thêm, xóa, sửa hồ sơ

GV: Em hãy nêu lên các công

- Tìm kiếm

việc thườn...
Chương 1 :KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Bài 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
I. M C ÍCH YÊU C U Đ
N m c các v n th ng c gi i quy t trong m t bài toán qu n đượ đề ườ đượ ế
s c n thi t ph i CSDL; khái ni m CSDL, các m c th hi n (các m c ế
chi ti t khi mô t CSDL) và h CSDL cùng các c tr ng c a nó.ế đặ ư
II. PH NG PHÁP, PH NG TI N D Y H C:ƯƠ ƯƠ
Ph ng pháp: Thuy t trình, v n áp. ươ ế đ
Ph ng ti n: Máy chi u, máy tính, phòng chi u ho c b ng.ươ ế ế
III. L U Ý S PH M:Ư Ư
- C n l u ý làm rõ cho HS th y nh ng v n sau: ư đề
+ Công tác qu n lí chi m ph n l n trong các ng d ng tin h c; ế
+ Vi c x lí thông tin trong các bài toán qu n lí có nh ng c i m chung: đ đ
t o l p h s , c p nh t h s , khai thác h s (s p x p, tìm ki m, t ng h p ơ ơ ơ ế ế
thông tin và l p báo cáo).
+ Dù thông tin c qu n lí thu c l nh v c nào, v n ph i th c hi n m t s đượ ĩ
công vi c:
T o l p h s v i t ng qu n lí; ơ đố ượ
C p nh t h s ; ơ
Khai thác h s . ơ
- Có nhi u nh ngh a khác nhau v CSDL nh ng các nh ngh a u ph i đị ĩ ư đị ĩ đ
ch a 3 y u t c b n: ế ơ
+ D li u v ho t ng c a m t t ch c; độ
+ c l u tr b nh ngoài;Đượ ư
+ Có nhi u ng i khai thác. ườ
- i v i h CSDL chúng ta c n gi i thích rõ cho HS các tính ch t c a h Đố
CSDL c ng nh m t s ng d ng c th c a CSDL.ũ ư
IV. N I DUNG BÀI GI NG:
Ho t ng c a GV và HS độ N i dung
n nh l p: đị
Chào th y cô.
1.Bài toán qu n lí
qu n HS trong nhà tr ng, ng i taĐể ườ ườ
Giáo án Lý Thuyết TIN HỌC 12
Bộ Giáo án môn tin học lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ Giáo án môn tin học lớp 12 - Người đăng: tranduc00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Bộ Giáo án môn tin học lớp 12 9 10 668