Ktl-icon-tai-lieu

BỘ MÔN THÔNG TIN QUANG

Được đăng lên bởi Dâu Tây
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TIỂU LUẬN
MẠNG THÔNG TIN QUANG

Đề Tài:
Xu hướng tích hợp mạng IP/Quang thế hệ sau

Học viên:

Cao Hữu Vinh
Ngô Thanh Tuấn

1

Mục lục
I Giao thức thống nhất của mạng truyền tải…………………………………………………………………
1.1 IP giao thức thống nhất của mạng truyền tải…………………………………………………………….
1.2 Giao thức IP ……………………………………………………………………………………………..
1.3 Sử dụng IP v4 hay IP v6…………………………………………………………………………………..
1.4 IP v6 cho IP/WDM……………………………………………………………………………………….
1.5 Hỗ trợ chất lượng dịch vụ trong IP ………………………………………………………………………
1.6 Mô hình phân loại các gói IP thành các lớp dịch vụ……………………………………………………..
II Công nghệ ghép kênh theo bước song…………………………………………………………………….
2.1 Công nghệ ghép kênh theo bước song…………………………………………………………………...
2.2 Các thế hệ mạng WDM…………………………………………………………………………………..
2.3 Xu hướng tích hợp IP over WMD………………………………………………………………………..
III Kiến trúc IP /DWM……………………………………………………………………………………….
3.1 Nguyên lý hệ thống………………………………………………………………………………………
3.2 Các mô hình giải pháp mạng IP /WDM………………………………………………………………….
3.2.1 Mô hình giải pháp mạng IP /WDM ngang hàng……………………………………………….
3.2.2 Mô hình giải pháp mạng IP /WDM xép chồng………………………………………………...
3.2.3 Mô hình giải pháp mạng IP /WDM lai………………………………………………………...
3.3 So sánh các mô hình giải pháp mạng IP /WDM…………………………………………………………
IV. Giới t hiệu các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang………………………………………………..
4.1 Các phương pháp đinh tuyến trong mạng IP /WDM…………………………………………………….
4.1.1 Phương pháp định tuyến địa chỉ vùng………………………………………………………..
4.1.2 Phương pháp định tuyến xếp chồng………………………………………………………….
4.1.3 Phương pháp định tuyến tích hợp…………………………………………………………….
4.2 Các mô hình dịch vụ trong mạng IP /WDM……………………………………………………………..
4.2.1 Mô hình dịch vụ miền…………………………………………………………………………
4.2.2 Mô hình dịch vụ hợp nhất…………………………………………………………………….
4.3 Kỹ thuật lưu lượng trong mạng IP /WDM………………………………………………………………..
4.3.1 Mô hình kỹ thuật lưu lượng xếp chồng……………………………………………………….
4.3.2 Mô hình kỹ thuật lưu lượng tích hợp………………………………………………………….
4.4 Các giao t hức định tuyến IP ……………………………………………………………………………...
4.4.1 Định tuyến tĩnh và định tuyến động…………………………………………………………..
4.4.2 Định tuyến véc tơ khoảng cách và định tuyến trạng thái liên kết……………………………
V. Kết luận …………………………………………………………………………………………………..

2

I Gi ao th ức thống nhất của mạng truyền tải
1.1 IP giao thức th ống nhất của mạng tru yền tải
Cùng với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức, sự phát triển bùng nổ của lưu lượng
Internet/Intranet cũng như cô...
1
BÀI TIỂU LUN
MẠNG THÔNG TIN QUANG
Đề Tài:
Xu hướng tích hợp mng IP/Quang thế hsau
Học viên: Cao Hu Vinh
Ngô Thanh Tuấn
BỘ MÔN THÔNG TIN QUANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ MÔN THÔNG TIN QUANG - Người đăng: Dâu Tây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BỘ MÔN THÔNG TIN QUANG 9 10 896