Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Tài Chính

Được đăng lên bởi nofall1597
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-------Số: 57/2013/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 121/2011/TT-BTC NGÀY 17/8/2011 C ỦA BỘ
TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG
NGÀY 01/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh b ảo hiểm s ố
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính ph ủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTG ngày 01/3/2011 c ủa Th ủ tướng Chính
phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013;
Quyết định số 358/QĐ-TTG ngày 27/02/2013 c ủa Th ủ tướng Chính ph ủ v ề
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTG ngày
01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí đi ểm bảo hi ểm nông
nghiệp giai đoạn 2011-2013;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư s ửa đổi, b ổ sung Thông t ư s ố
121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính h ướng d ẫn m ột s ố đi ều
của Quyết định 315/QĐ-TTG ngày 01/3/2012 c ủa Th ủ tướng Chính ph ủ v ề
thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 nh ư sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 121/2011/TT-BTC như
sau
1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 1 Điều 16 như sau:
“b) Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân c ận nghèo s ản xu ất
nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp”.
2. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 16 như sau:
“4. Các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí
điểm bảo hiểm đối với vật nuôi theo Quyết định số 315/Q Đ-TTg ngày
01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm b ảo hi ểm
nông nghiệp giai đoạn 2011- 2013 và Quy ết định s ố 358/Q Đ-TTg ngày
27/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung m ột s ố điều
của Quyết định số 315/QĐ-TTg thì vẫn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ tr ợ
theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Th ủ t ướng
Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia c ầm;
Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/Q Đ-TTg ngày 05

tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính...
B TÀI CHÍNH
--------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T Ĩ
NAM
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 57/2013/TT-BTC Hà N i, ngày 6 tháng 5 n m 2013 ă
THÔNG TƯ
S A I, B SUNG THÔNG T 121/2011/TT-BTC NGÀY 17/8/2011 C A B ĐỔ Ư
TÀI CHÍNH H NG D N M T S I U C A QUY T NH S 315/Q -TTGƯỚ Đ ĐỊ Đ
NGÀY 01/3/2011 C A TH T NG CHÍNH PH V TH C HI N THÍ I M ƯỚ Đ
B O HI M NÔNG NGHI P GIAI O N 2011-2013 Đ
C n c Lu t Kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 ă
Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Kinh doanh b o hi m s đổ đ
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các v n b n h ng d n thi hành;ă ướ
C n c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quyă đị Đ
nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B Tài chính;đị ă ơ
C n c Quy t nh s 315/Q -TTG ngày 01/3/2011 c a Th t ng Chínhă ế đ Đ ướ
ph v th c hi n t i m b o hi m nông nghi p giai o n 2011-2013; đ đ
Quy t nh s 358/Q -TTG ngày 27/02/2013 c a Th t ng Chính ph vế đị Đ ướ
vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh 315/Q -TTG ngày đổ đ ế đị Đ
01/3/2012 c a Th t ng Chính ph v th c hi n thí i m b o hi m nông ướ đ
nghi p giai o n 2011-2013; đ
Theo ngh c a C c tr ng C c Qu n lý, giám sát b o hi m,đề ưở
B tr ng B Tài chính ban hành Thông t s a i, b sung Thông t s ưở ư đổ ư
121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 c a B Tài chính h ng d n m t s i u ướ đ
c a Quy t nh 315/Q -TTG ngày 01/3/2012 c a Th t ng Chính ph v ế đị Đ ướ
th c hi n thí i m b o hi m nông nghi p giai o n 2011-2013 nh sau: đ đ ư
i u 1. S a i, b sung i u 16 Thông t 121/2011/TT-BTC nhĐ đổ Đ ư ư
sau
1. S a i i m b, Kho n 1 i u 16 nh sau: đổ Đ Đ ư
“b) H tr 90% phí b o hi m cho h nông dân, nhân c n nghèo s n xu t
nông nghi p tham gia thí i m b o hi m nông nghi p”. đ
2. B sung Kho n 4 vào i u 16 nh sau: Đ ư
“4. Các h nông dân, nhân, t ch c s n xu t nông nghi p tham gia thí
i m b o hi m i v i v t nuôi theo Quy t nh s 315/Q -TTg ngàyđ đố ế đị Đ
01/3/2011 c a Th t ng Chính ph v vi c th c hi n thí i m b o hi m ướ đ
nông nghi p giai o n 2011- 2013 Quy t nh s 358/Q -TTg ngày đ ế đị Đ
27/02/2013 c a Th t ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u ướ đổ đ
c a Quy t nh s 315/Q -TTg thì v n c h ng c ch , chính sách h tr ế đị Đ đượ ưở ơ ế
theo Quy t nh s 719/Q -TTg ngày 05 tháng 6 n m 2008 c a Th t ngế đị Đ ă ướ
Chính ph v chính sách h tr phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m;
Quy t nh s 1442/Q -TTg ngày 23 tháng 8 n m 2011 c a Th t ng Chínhế đị Đ ă ướ
ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 719/Q -TTg ngày 05 đổ đ ế đị Đ
Bộ Tài Chính - Trang 2
Bộ Tài Chính - Người đăng: nofall1597
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bộ Tài Chính 9 10 713