Ktl-icon-tai-lieu

BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8088

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 4015 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trang : 1
CHƯƠNG 3
BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8088
Sau khi đã tìm hiểu qua về cấu trúc của hệ vi xử lý. Trong chương này ta
sẽ đi sâu tìm hiểu mọt bộvi xử lý cụ thể và rất điển hình: bộ vi xử lý của Intel.
Trước hết cần nói rỏ lý do tại sao ở đâyta lại chọn đích danh bộ vi zử láy
8088 để tìm hiểu mà không phải là bộ vi xử lý nào khác ( điều mà nhiều người
khác phải làm ). Thứ nhất, đây là bộ vi xử lý nổi tiếng một thời thuộc họ 80x86
của Intel, nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là trong các máy
IBM PC /XT. Các bộ vi xử lý thuộc họ này sẽ còn được sủ dụng rộng rãi trong
hàng chục năm nữa, và vi tính kế thừa của các sản phẩm trong họ 80x86., các
chương trình viết cho8088 vẫn có thể chạy trên các hệ thống tiên tiến sau này. Thứ
hai, về góc độ sư phạm thì đây là bộ vi xử lý khá đơn giản và vì việc dạy hiểu nó
là tương đối dể đối với những người mới bắt đầu thâm nhập vào lĩnh vực này. Thứ
ba, các họvi xử lý tuy có khác nhau nhưng xét cho cùng cũng có khá nhiều điểm
chủ yếu rất giống nhau. Do đó một khi đã nắm được các vấn đề kỷ thuật của8088,
ta sẽ có cơ sở để nắm bắt các kỷ thuật của các bộ vi xử lý khác cùng trong họ Intel
80x86 hoặc của các họ khác.
1. Giới thiệu cấu trúc bên trong vàhoạt động của bộ vi xử lý
8088.
Trước khi giới thiệu tập lệnh và cách thức lập trình cho bộvi xử lý8088
hoạt động ta cần phải tìm hiểu kỹ cấu trúc bên trong của nó.
Trên hình 3.1 là sơ đồ khối cấu trúc bên trong cảu bộ vi xử lý Intel 8088:
1.1.BIU Và EU
theo sơ đồ khối trên hình 3.1 ta thấy bên trong CPU 8088 có 2 khối
chính: khối phối ghép ( bus interface unit, BIU ) vàkhối thực hiện lệnh ( execution
unit, EU ). Việc chia CPU ra thành 2 phần làm việc đồng thời có liên hệ với nhau
qua đệm lệnh làm tăng đáng kể tốc độ xử lý của CPU. Các bus bên trong CPU có
nhiệm vụ chuyển tải tín hiệu của các khối khác. Trong số các bus đó có bus dữ
liệu 16 bit của ALU, bus các tín hiệu điều khiển ở EU và bus trong của hệ thống ở
BIU. Trước khi đi ra bus ngoài hoặc đivào bus trong của bộ vi xử l, các tín hiệu
truyền trên bus thường được cho đi qua các bộ đệm để nâng cao tính tương thích
cho nối ghép hoặc nâng cao phối ghép.
BIU đưa ra địa chỉ, đọ...
Trang : 1
CHÖÔNG 3
BOÄ VI XÖÛ LYÙ INTEL 8088
Sau khi ñaõ tìm hieåu qua veà caáu truùc cuûa heä vi xöû lyù. Trong chöông naøy ta
seõ ñi saâu tìm hieåu moït boävi xöû lyù cuï theå vaø raát ñieån hình: boä vi xöû lyù cuûa Intel.
Tröôùc heát caàn noùi roû lyù do taïi sao ôû ñaâyta laïi choïn ñích danh boä vi zöû laùy
8088 ñeå tìm hieåu maø khoâng phaûi laø boä vi xöû lyù naøo khaùc ( ñieàu maø nhieàu ngöôøi
khaùc phaûi laøm ). Thöù nhaát, ñaây laø boä vi xöû lyù noåi tieáng moät thôøi thuoäc hoï 80x86
cuûa Intel, noù ñöôïc söû duïng trong nhieàu lónh vöïc khaùc nhau, nhaát laø trong caùc maùy
IBM PC /XT. Caùc b vi xöû lyù thuoäc hoï naøy seõ coøn ñöôïc suû duïng roäng raõi trong
haøng chuïc naêm nöõa, vaø vi tính k thöøa cuûa caùc saûn phaåm trong h 80x86., caùc
chöông trình vieát cho8088 vaãn coù theå chaïy treân caùc heä thoáng tieân tieán sau naøy. Thöù
hai, veà goùc ñoä phaïm thì ñaây laø boä vi xöû lyù khaù ñôn giaûn vaø vieäc daïy hieåu noù
laø töông ñoái deå ñoái vôùi nhöõng ngöôøi môùi baét ñaàu thaâm nhaäp vaøo lónh vöïc naøy. Thöù
ba, caùc hoïvi xöû lyù tuy coù khaùc nhau nhöng xeùt cho cuøng cuõng coù khaù nhieàu ñieåm
chuû yeáu raát gioáng nhau. Do ñoù moät khi ñaõ naém ñöôïc caùc vaán ñeà kyû thuaät cuûa8088,
ta seõ coù cô sôû ñeå naém baét caùc kyû thuaät cuûa caùc boä vi xöû lyù khaùc cuøng trong hoï Intel
80x86 hoaëc cuûa caùc hoï khaùc.
1. Giôùi thieäu caáu truùc beân trong vaøhoaït ñoäng cuûa boä vi xöû lyù
8088.
Tröôùc khi giôùi thieäu taäp leänh vaø caùch thöùc laäp trình cho boävi xöû lyù8088
hoaït ñoäng ta caàn phaûi tìm hieåu kyõ caáu truùc beân trong cuûa noù.
Treân hình 3.1 laø sô ñoà khoái caáu truùc beân trong caûu boä vi xöû lyù Intel 8088:
1.1.BIU Vaø EU
theo ñoà khoái treân hình 3.1 ta thaáy beân trong CPU 8088 coù 2 khoái
chính:
khoái phoái gheùp (
bus interface unit, BIU )
vaøkhoái thöïc hieän leänh
( execution
unit, EU ). Vieäc chia CPU ra thaønh 2 phaàn laøm vieäc ñoàng thôøi clieân heä vôùi nhau
qua ñeäm leänh laøm taêng ñaùng keå toác ñoä xöû lyù cuûa CPU. Caùc bus beân trong CPU coù
nhieäm vuï chuyeån taûi tín hieäu cuûa caùc khoái khaùc. Trong soá caùc bus ñ coù bus döõ
lieäu 16 bit cuûa ALU, bus caùc tín hieäu ñieàu khieån ôû EU vaø bus trong cuûa heä thoáng ôû
BIU. Tröôùc khi ñi ra bus ngoaøi hoaëc ñivaøo bus trong cuûa boä vi xöû l, caùc tín hieäu
truyeàn treân bus thöôøng ñöôïc cho ñi qua caùc boä ñeäm ñeå naâng cao tính töông thích
cho noái gheùp hoaëc naâng cao phoái gheùp.
BIU ñöa ra ñòa chæ, ñoïc maõ leänh töø boä nhôù, ñoïc / ghi döõ lieäu töø vaøo coång
hoaëc boä nhôù. Noùi caùch khaùc BIU chòu traùch nhieäm ñöa ñòa chæ ra bus vaø trao ñoåi döõ
lieäu vôùi bus.
Trong EU ta thaáy coù moät
khoái ñieàu khieån
( control unit, CU ). Chính taïi
beân trong khoái ñieàu khieån naøy coù
maïch giaûi maõ leänh.
Maõ leänh ñoïc vaøo töø boä nhôù
ñöôïc ñöa ñeán ñaàu vaøo cuûa boä giaûi maõ, caùc thoâng tin thu ñöôïc töø ñaàu ra cuûa noù seõ
ñöôïc ñöa ñeán maïch taïo xung ñieàu khieån, keát quaû laø tu thu ñöôïc caùc daõy xung khaùc
nhau ( tuyø theo maõ leänh ) ñeå ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän beân trong vaø
beân ngoaøi CPU. Trong khoái EU coøn coù
khoái soá hoïc vaø loâgic
( arithmetic anh logic
unit. ALU ) duøng ñeå thöïc hieän caùc thao taùc khaùc nhau vôùi caùc toaùn haïng cuûa leänh.
BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8088 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8088 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8088 9 10 228