Ktl-icon-tai-lieu

Bootstrap

Được đăng lên bởi Barry Allen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Responsive Web Design

Bo
oo
ott sstt rra
ap
p

Dịch và biên tập: Nguyễn Việt Khoa

RWD - Bootstrap
Nội dung
Khởi đầu với Bootstrap ......................................................................................................... 3
Bootstrap là gì? .................................................................................................................. 3
Lịch sử Bootstrap ............................................................................................................... 3
Tại sao sử dụng Bootstrap? ................................................................................................ 3
Lấy Bootstrap ở đâu? ......................................................................................................... 3
Tải về Bootstrap ................................................................................................................. 4
Sử dụng CDN của Bootstrap .............................................................................................. 4
MaxCDN: ........................................................................................................................ 4
Tạo trang Web đầu tiên với Bootstrap ............................................................................... 4
Hai trang sử dụng Bootstrap căn bản................................................................................. 5
Ví dụ .............................................................................................................................. 5
Ví dụ .............................................................................................................................. 5
Grid trong Bootstrap ............................................................................................................ 6
Hệ thống grid của Bootstrap.............................................................................................. 6
Các class của grid .............................................................................................................. 6
Các cấu trúc cơ bản của một grid trong Bootstrap ............................................................. 6
Ba cột bằng nhau............................................................................................................... 7
Ví dụ .............................................................................................................................. 7
Hai cột không bằng nhau ........................................................
Responsive Web Design
Bootstrap
Responsive Web Design
Bootstrap
Dịch và biên tập: Nguyễn Việt Khoa
Bootstrap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bootstrap - Người đăng: Barry Allen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bootstrap 9 10 770