Ktl-icon-tai-lieu

BT hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi Trang Chop
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
thiÕt kÕ – m« h×nh l«gic

NguyÔn V¨n Vþ

4.1. ChuyÓn m« h×nh E-R sang m« h×nh quan hÖ
a. BiÓu diÔn c¸c thùc thÓ
vÐ
xe
lo¹i xe

=>

VÐ (sè vÐ)

(1)

=> Xe( sè xe)

(2)

=>

(3)

lo¹i xe (tªn lo¹i, sè chç, ®¬n gi¸)

b. BiÓu diÔn c¸c mèi quan hÖ
GHI

=> nhËn xe (sè vÐ, sè xe, ngµy vµo, giê vµo)

(4)

T.TO¸N

=> TRAxe (sè phiÕu, sè vÐ, sè xe, ngµy ra, giê ra)

(5)

Thuéc

=> Xe( sè xe, tªn lo¹i)

(2')

c. ChuÈn ho¸
TÊt c¶ lµ chuÈn 3, kh«ng cÇn chuÈn hãa

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
thiÕt kÕ – m« h×nh l«gic

NguyÔn V¨n Vþ

4.1. ChuyÓn m« h×nh E-R sang m« h×nh quan hÖ
d. S¬ ®å quan hÖ cña m« h×nh d÷ liÖu
1. VÐ
# sè vÐ

4. nhËn xe
# sè vÐ
# sè xe

5. tr¶ xe
#sè phiÕu
sè vÐ
sè xe

2. xe
# sè xe
tªn lo¹i

3. lo¹i xe
# tªn lo¹i

H×nh 6. BiÓu ®å d÷ liÖu cña m« h×nh quan hÖ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
thiÕt kÕ - m« h×nh vËt lý

NguyÔn V¨n Vþ

4.2. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng
a. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “1.NhËn xe”
hÕt chç

kh¸ch
tt xe

1.1
nhËn
d¹ng xe
3 lo¹i xe

vÐ xe

1.4
ghi sæ
xe vµo

lo¹i xe

4 nhËn xe

vÐ ®·
ghi

1.2
kiÓm tra
chç trèng
cßn
chç

tt xe
vµo

1.3
ghi vÐ

5 tra xe

b vÐ xe

M¸y thùc hiªn tiÕn tr×nh 1.2 vµ 1.4

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý

NguyÔn V¨n Vþ

4.2. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng (tiÕp)
a. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “1.NhËn xe”
a1.TiÕn tr×nh "1.2. kiÓm tra chç trèng“
- Xö lý theo l« mçi khi cã xe vµo
- Sau khi nhËp vµo tªn lo¹i xe, x¸c ®Þnh sè chç trèng nh− sau:
sè chç trèng
cña lo¹i xe

=

tæng sè chç cã
cña lo¹i xe

-

sè xe cña lo¹i ®ã
cßn trong b·i

a2. TiÕn tr×nh "1.4. ghi sæ xe vào"
- Xö lý theo l« mçi khi cã xe vµo vµ cßn chç trèng
- ChØ cÇn nhËp sè vÐ vµ sè xe. tªn lo¹i xe ®∙ nhËp tr−íc,
ngµy giê vµo ®−îc nhËp tù ®éng lÊy tõ thêi gian cña m¸y.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý

NguyÔn V¨n Vþ

4.2. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng (tiÕp)
b. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “1.Tr¶ xe”
kh¸ch

“vÐ sai.”
vÐ xe

2.1
kiÓm tra
vÐ
5 traxe

2.4
ghi sæ
xe ra

vÐ ®· kiÓm tra

3 loaixe

xe ®· t.to¸n
PhiÕu t.to¸n

2.2
§èi chiÕu
“sai”
vÐ-xe
“®óng”

tt vÐ
xe

2.3
thanh
to¸n

M¸ý thùc hiÖn tiÕn tr×nh 2.3 vµ 2.4

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
thiÕt kÕ – m« h×nh vËt lý

NguyÔn V¨n Vþ

4.2. X¸c ®Þnh luång hÖ thèng (tiÕp)
b. S¬ ®å hÖ thèng cho biÓu ®å “2.Tr¶ xe”
b1.TiÕn tr×nh "2.3. Thanh to¸n“
- Xö lý theo l« mçi khi cã xe ra, vÐ lµ thËt vµ phï hîp víi xe
- Sau khi nhËp vµo sè vÐ tim ra sè xe, bæ sung ngµy giê ra lÊy
tõ ngµy giê hÖ thèng råi tÝnh tiÒn nh− sau:
Sè tiÒn

=

LAMTRON((ngµy_gi...
4.1. ChuyÓn m« h×nh E-R sang m« h×nh quan hÖ
xe
lo¹i xe
a. BiÓu diÔn c¸c thùc thÓ
=> (sè vÐ) (1)
=> Xe( sè xe
) (2)
b. BiÓu diÔn c¸c mèi quan hÖ
GHI => nhËn xe (sè vÐ, sè xe, ngµy vµo, giê vµo) (4)
T.TO¸N => TRAxe (sè phiÕu
, sè vÐ, sè xe, ngµy ra, giê ra) (5)
Thuéc => Xe( sè xe
, tªn lo¹i) (2')
c. ChuÈn ho¸
TÊt c¶ lµ chuÈn 3, kh«ng cÇn chuÈn hãa
=> lo¹i xe (tªn lo¹
i, sè chç, ®¬n gi¸) (3)
thiÕt kÕ – m« h×nh l«gic
H THNG QUN LÝ TRÔNG GI XE
NguyÔn V¨n Vþ
BT hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: Trang Chop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
BT hệ thống thông tin quản lý 9 10 851