Ktl-icon-tai-lieu

bt pascal

Được đăng lên bởi Liên Yến Adidaphat
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘);
Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
Readln;
End.
Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Program HINHTRON;
Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
Writeln('------------------------------------------------------');
Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
Readln;
End.
Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba
cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba canh cua mot tam giac'.
Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Program TAMGIAC;
Uses crt;
Var a,b,c,s,p : real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);
Writeln('---------------------------------');
Write('nhap a =');readln(a);
Write ('nhap b =');readln(b);
Write('nhap c =');readln(c);
If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
Begin
p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ;
Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
End
Else
Trang

1

End.

Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ;
Readln;

Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)
Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Var a,b,x:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');
Writeln('------------------------------------------------------------');
Write ('Nhap a= '); readln(a);
Write ('Nhap b= ');
readln(b); If(a=0) then
If(b=0) then
Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')
Else
writeln(' Phuong tring vo nghiem')
Else
Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2);
Readln;
End.
Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b • 0)
Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0');
Writeln('----------------------------------------------------------------------');
Write('nhap a=');readln(a);
Write('nhap b=');readln(b);
If a<>0 then
If a>0 then Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>='...
B à i 1:
Nhập vào 2
cạnh
của
mộ
t hình chữ
nhật. In
ra
màn
hình diện
tích
chu vi của
nó.
Program
HINH_CHU_NHAT;
Uses
Crt;
Var a,b,s,c:
real;
Begin
End.
Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘);
Write('Nhap
chieu
dai=');
readln(a);
Write('Nhap
chieu
rong=');readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln('Dien
tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
Writeln('Chu
vi hinh
chu nhat:',c:6:2);
Readln;
B à i 2:
Nhập vào bán
kính
của hình tròn. In
ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Program
HINHTRON;
Uses Crt;
Var
r,dt,cv:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TINH DIEN TICH &
CHU VI HINH TRON:');
Writeln('------------------------------------------------------');
Write ('Nhap
ban kinh
R=');readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln('Dien
tich
hinh
tron
la:',dt:6:2);
Writeln('Chu
vi hinh
tron
la:',cv:6:2);
Readln;
End.
B à i 3 :
Tính tam
giác: Nụâp vào
ba
s a,b,c bất kì
. Kim
tra xem thể
độ
dài ba
cạnh hay
không,
nếu
không
thì in
ra
màn
hình
'Khong la ba
canh cua
mot tam
giac'.
Ngược
lại
, thì in diện tích, chu vi của tam giác
ra màn
hình.
Program
TAMGIAC;
Uses crt;
Var a,b,c,s,p : real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘BAI TOAN TAM
GIAC:’);
Writeln('---------------------------------');
Write('nhap a
=');readln(a);
Write
('nhap b
=');readln(b);
Write('nhap c
=');readln(c);
If
((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b)
then
Begin
Else
End
p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln('Chu
vi
tam giac:',2*p:4:2)
;
Writeln('Dien
tich
tam
giac:',s:4:2);
Trang
1
bt pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bt pascal - Người đăng: Liên Yến Adidaphat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
bt pascal 9 10 225