Ktl-icon-tai-lieu

BTL : Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Lee Learn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
»",1HQCTHAI
GUn.
..
...

J

KHOA CO~G NGHf. THO~G TIN

*****

BAITAPLON
•
iliON HQC: PHA

rtcn

THItT

KE H¥ THO G
<

D~ biti:Bai TOaD QUaD

Ly Di~m H(}c Sinh

Tieu HQc

GIAO VIEN HU'O G DAN: Le Thu Trang
SINHVrE

: Trill Due Thing

I.OP

: DHCQKSD

Thti! 'guyiin, (hang 04 niim 2009

Muc
Luc
•
•
Chuong 1:Tim hi~u bai toan

Ll.Phat bieu bai toan quan

ly di€nl

IIQc Sinh Tieu IIQc

1.2.(,j6j thieu vi: tnrong Tieu hoc TUQ'ng Linh

Iy di&tn cua

l.B.Tlnrc trang quan

tnrong

,

1.4.IIuang giai quyet cua bai roan
Churrng 2:Phan rich bili toan
,

2.1. Thong tin dau

,
VaG

thong tin dau ra cua bai toan
,

2.2.Phan tich va xay dung h~ thong
a.Phan tich
,

,

,

b.Bieu do luong dtr lieu mire khung canh
*1

. ,

'\

c.Bieu do luong dO' lieu mire dinh
d.Bieu db luong dtr li¢u rmrc duoi dinh
,

2.2.Phan tich

he thong vc dfr lieu

Chuong 3:Thi~t k~

K~t Luan
•

,

M«D~u
oe gop ph~n vao cong
nhirng narn g~n day

cuoc cong nghicp hoa hi¢n d~i hoa d~t mroc, trong
gh¢ Thong Tin da duoc Dang va

Cong

ha mroc ta dau

nr va phat trien. Vi¢c irng dung tin hoc vao dcri bng da gop ph§n giai quy~t
,

duoc nhirng cong viec truce kia von phirc tap nay tro ncn dan gian han. gon nhe
hem gop ph5n tao ra nhfrng hi~u qua dang ke. tang cuong tinh chinh xac dap irng
d~y du cac thong tin mQt each nhanh chong, hieu qua ti~t kicrn diroc nhicu tho-i
gian va cong sire... 06ng thai. no ducc xcm nhu

la cong cu phuc vu d~c luc cho

con nguci trong buoc dirong phat trien dOl song, dua nhan loai biroc sang mot ki
nguyen mal, ki nguyen cua khoa hoc

kY thuat

Vi9C ap dung tin hoc vao quan

va cong nghe cao.

Iy khong

nhirng lam tang nang xu~t

va

ch~t hrong tao dQng ma con tao di~u kien cho viec xay dung mot h~ thong thong
tin ch~t che.
kiicn thirc

La

oa

inh vicn duoc (rang bi ki~n thirc cua nghanh tin h9C~ V<11 nhirng

duoc tiap thu

a thuc

L~ yeu

cau, em th~y cong tac quan ly cua

tnrong Tieu hoc Tirong Llnh =huyen Kim Bang-tmh Ha

am

dn phai

dira vao

quan Iy trcn rna)' tinh hi c~ thi6t
Qua m¢t thQi gian tim hicu thuc
diem tnrong

t~

em d~ xay dung chuang trinh quan Iy

Tieu hoc Tuong Linh chuong trinh giup cho cong tac quan I), diem

eua BGH tnrong duoc thuan ti9n nhanh chong.chlnh xac va d~y du thong tin v~
diem cua hoc sinh cua tirng kh6a hoc, nrng lap cilngnhir trong roan tnrong. Giup
cho qua trinh xct khcn thirong, xct len 16p kh6ng m~t nhi~u thai gian.

M~c du da

c6 gang

h~t sue, cung v&i S\I ~n tinh giup dO' chi bao coo co giao

U Thu Trang nhung do thai gian va ki~n tln...
<
Thti! 'guyiin, (hang 04 niim 2009
: DHCQKSD
: Trill Due ThingSINHVrE
I . OP
GIAO VIEN
HU'O
G
DAN:
Le Thu Trang
D~ biti:Bai TOaD QUaD
L y
Di~m H(}c Sinh Tieu HQc
iliON HQC:
PHA
rtcn
THItT
KE
THO G
BAITAPLON
»",1HQCTHAI GUn.
J
..
-
...
KHOA CO~G NGHf. THO~G TIN
*****
BTL : Phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL : Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Lee Learn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BTL : Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 499