Ktl-icon-tai-lieu

BTVN môn SE204

Được đăng lên bởi taint
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 [Góp ý]
Điểm : 1
Đâu không phải là một kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java?
Chọn một câu trả lời


A) boolean



B) int



C) long



D) big int

Đúng. Đáp án đúng là: : big int
Vì:
boolean, int, long ở các đáp án A, B, C là các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java. Trong Java không có kiểu dữ
liệu dẫn xuất big int.
Tham khảo: Giáo trình: [1] mục 1.4

Đúng

Điểm: 1/1.
Câu 2 [Góp ý]
Điểm : 1
Khi sử dụng từ khóa new để tạo một đối tượng, nó được tạo ra ở đâu?
Chọn một câu trả lời


A) Heap



B) Garbage collector



C) Queue



D) Stack

Đúng. Đáp án đúng là: Heap
Vì: Theo qui định về cấp phát bộ nhớ của java
Tham khảo: Giáo trình: [1] mục 1.3

Đúng

Điểm: 1/1.
Câu 3 [Góp ý]
Điểm : 1

Cách nào để tạo Scanner để đọc thông tin từ bàn phím?
Chọn một câu trả lời


A) Scanner input= new Scanner(System.in);



B) Scanner input= new Scanner("System.in");



C) Scanner input= new Scanner(Systemin);



D) Scanner input= new Scanner(in);

Đúng. Đáp án đúng là:
Scanner input= new Scanner(System.in);
Vì:
Luồng dữ liệu từ bàn phím là thuộc tính in trong lớp System, nên ta phải truyền System.in vào phương thức
khởi tạo của Scanner chứ không phải xâu ký tự "System.in" như ở đáp án B hoặc cách gọi Systemin ở C hoặc in
ở đáp án D.
Tham khảo: Giáo trình: [1] mục 1.4

Đúng

Điểm: 1/1.
Câu 4 [Góp ý]
Điểm : 1
Để in ra màn hình thì ta dùng lệnh gì ?
Chọn một câu trả lời


A) printf()



B) out.print();



C) System.out.println();



D) Printf();

Đúng. Đáp án đúng là: System.out.println();
Vì:
Theo cú pháp à ý nghĩa của lệnh println()
Tham khảo: Giáo trình: [1] mục 1.4

Đúng

Điểm: 1/1.
Câu 5 [Góp ý]

Điểm : 1
Đọc đoạn mã lệnh sau
1:public class Test {
2:

int x;

3:

public Test(int x) {

4:

this.x = x;

5:

System.out.println("x = " + x);

6:

}

7:}
Để tạo đối tượng thuộc lớp Test làm thế nào?
Chọn một câu trả lời


A) new Test()



B) new Test(1)



C) Test t = new Test()



D) Test t = new Test("1")

Đúng. Đáp án đúng là: new Test(1)
Vì:
Khi khởi tạo đối tượng thuộc lớp Test cần sử dụng từ khóa new kết hợp với hàm tạo có 1 tham số nguyên truyền
vào.
Tham khảo: Giáo trình: [1] mục 1.3

Đúng

Điểm: 1/1.
Câu 6 [Góp ý]
Điểm : 1
Đoạn mã nào sau đây in ra màn hình 2 chữ Hello trên hai dòng?
Chọn một câu trả lời


A) System.out.println("\t Hello \n Hello");



B) System.out.println("\t Hello \t Hello");



C) System.out.println("\n Hello \t Hello");



D) System.out.println("\n Hello Hello");

Đúng. Đáp án đúng là:
System.out.println("\t Hello \n Hello"...
1 [Góp ý]
Điểm : 1
Đâu không phải là một kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java?
Chọn một câu trả lời
A) boolean
B) int
C) long
D) big int
Đúng. Đáp án đúng là: : big int
:
boolean, int, long ở các đáp án A, B, C là các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java. Trong Java không có kiểu dữ
liệu dẫn xuất big int.
Tham khảo: Giáo trình: [1] mục 1.4
Đúng
Điểm: 1/1.
Câu 2 [Góp ý]
Điểm : 1
Khi sử dụng từ khóa new để tạo một đối tượng, nó được tạo ra ở đâu?
Chọn một câu trả lời
A) Heap
B) Garbage collector
C) Queue
D) Stack
Đúng. Đáp án đúng là: Heap
: Theo qui định về cấp phát bộ nhớ của java
Tham khảo: Giáo trình: [1] mục 1.3
Đúng
Điểm: 1/1.
Câu 3 [Góp ý]
Điểm : 1
BTVN môn SE204 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTVN môn SE204 - Người đăng: taint
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BTVN môn SE204 9 10 612