Ktl-icon-tai-lieu

Bus địa chỉ

Được đăng lên bởi vtcacc1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Bus địa chỉ:
Bus địa chỉ là các đường dẫn tín hiệu logic một chiều để truyền địa chỉ tham chiếu tới các
khu vực bộ nhớ và chỉ ra dữ liệu được lưu giữ ở đâu trong không gian bộ nhớ. Trong qúa trình
hoạt động CPU sẽ điều khiển bus địa chỉ để truyền dữ liệu giữa các khu vực bộ nhớ và CPU. Các
địa chỉ thông thường tham chiếu tới các khu vực bộ nhớ hoặc các khu vực vào ra, hoặc ngoại vi.
Dữ liệu được lưu ở các khu vực đó thường là 8bit (1 byte), 16bit, hoặc 32bit tùy thuộc vào cấu
trúc từng loại vi xử lý/vi điều khiển. Hầu hết các vi điều khiển thường đánh địa chỉ dữ liệu theo
khối 8bit. Các loại vi xử lý 8bit, 16bit và 32bit nói chung cũng đều có thể làm việc trao đổi với
kiểu dữ liệu 8bit và 16bit.
Chúng ta vẫn thường được biết tới khái niệm địa chỉ truy nhập trực tiếp, đó là khả năng CPU
có thể tham chiếu và truy nhập tới trong một chu kỳ bus. Nếu vi xử lý có N bit địa chỉ tức là nó
có thể đánh địa chỉ được 2N khu vực mà CPU có thể tham chiếu trực tiếp tới. Qui ước các khu
vực được đánh địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 0 và tăng dần đến 2N-1. Hiện nay các vi xử lý và vi điều
khiển nói chung chủ yếu vẫn sử dụng phổ biến các bus dữ liệu có độ rộng là 16, 20, 24, hoặc
32bit. Nếu đánh địa chỉ theo byte thì một vi xử lý 16bit có thể đánh địa chỉ được 216 khu vực bộ
nhớ tức là 65,536 byte = 64Kbyte. Tuy nhiên có một số khu vực bộ nhớ mà CPU không thể truy
nhập trực tiếp tới tức là phải sử dụng nhiều nhịp bus để truy nhập, thông thường phải kết hợp với
việc điều khiển phần mềm. Kỹ thuật này chủ yếu được sử dụng để mở rộng bộ nhớ và thường
được biết tới với khái niệm đánh địa chỉ trang nhớ khi nhu cầu đánh địa chỉ khu vực nhớ vượt
quá phạm vi có thể đánh địa chỉ truy nhập trực tiếp.
Ví dụ: CPU 80286 có 24bit địa chỉ sẽ cho phép đánh địa chỉ trực tiếp cho 224 byte nhớ. CPU
80386 và các loại vi xử lý mạnh hơn có không gian địa chỉ 32bit sẽ có thể đánh được tới 232
byte địa chỉ trực tiếp.



Bus dữ liệu
Bus dữ liệu là các kênh truyền tải thông tin theo hai chiều giữa CPU và bộ nhớ hoặc các thiết
bị ngoại vi vào ra. Bus dữ liệu được điều khiển bởi CPU để đọc hoặc viết các dữ liệu hoặc mã
lệnh thực thi trong quá trình hoạt động của CPU. Độ rộng của bus dữ liệu nói chung sẽ xác định
được lượng dữ liệu có thể truyền và trao đổi trên bus. Tốc độ truyền hay trao đổi dữ liệu thường
được tính theo đơn vị là [byte/s]. Số lượng đường bit dữ liệu sẽ cho phép xác định được số lượng
bit có thể lưu trữ trong mỗi khu vực tham chiếu trực tiếp. Nếu một bus dữ liệu có khả năng thực
hiện m...
Bus địa chỉ:
Bus địa chỉ các đường dẫn tín hiệu logic một chiều để truyền địa chỉ tham chiếu tới các
khu vực bộ nhớ chỉ ra dữ liệu được lưu giữ đâu trong không gian bộ nhớ. Trong qúa trình
hoạt động CPU sẽ điều khiển bus địa chỉ để truyền dữ liệu giữa các khu vực bộ nhớ và CPU. Các
địa chỉ thông thường tham chiếu tới các khu vực bộ nhớ hoặc các khu vực vào ra, hoặc ngoại vi.
Dữ liệu được lưu các khu vực đó thường 8bit (1 byte), 16bit, hoặc 32bit tùy thuộco cấu
trúc từng loại vi xử lý/vi điều khiển. Hầu hết các vi điều khiển thường đánh địa chỉ dữ liệu theo
khối 8bit. Các loại vi xử 8bit, 16bit 32bit nói chung cũng đều thể làm việc trao đổi với
kiểu dữ liệu 8bit và 16bit.
Chúng ta vẫn thường được biết tới khái niệm địa chỉ truy nhập trực tiếp, đó khả năng CPU
thể tham chiếu truy nhập tới trong một chu kỳ bus. Nếu vi xử N bit địa chỉ tức
thể đánh địa chỉ được 2N khu vực CPU thể tham chiếu trực tiếp tới. Qui ước các khu
vực được đánh địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 0 và tăng dần đến 2N-1. Hiện nay các vi xử lý và vi điều
khiển nói chung chủ yếu vẫn sử dụng phổ biến các bus dữ liệu độ rộng 16, 20, 24, hoặc
32bit. Nếu đánh địa chỉ theo byte thì một vi xử lý 16bit có thể đánh địa chỉ được 216 khu vực bộ
nhớ tức là 65,536 byte = 64Kbyte. Tuy nhiên có một số khu vực bộ nhớ mà CPU không thể truy
nhập trực tiếp tới tức là phải sử dụng nhiều nhịp bus để truy nhập, thông thường phải kết hợp với
việc điều khiển phần mm. Kỹ thuật này chủ yếu được sử dụng để mở rộng bộ nhớ thường
được biết tới với khái niệm đánh địa chỉ trang nhớ khi nhu cầu đánh địa chỉ khu vực nhớ vượt
quá phạm vi có thể đánh địa chỉ truy nhập trực tiếp.
dụ: CPU 80286 24bit địa chỉ s cho phép đánh địa chỉ trực tiếp cho 224 byte nhớ. CPU
80386 các loại vi xử mạnh hơn không gian địa chỉ 32bit sẽ thể đánh được tới 232
byte địa chỉ trực tiếp.
Bus dữ liệu
Bus dữ liệu là các kênh truyền tải thông tin theo hai chiều giữa CPU và bộ nhớ hoặc các thiết
bị ngoại vi vào ra. Bus dữ liệu được điều khiển bởi CPU để đọc hoặc viết các dữ liệu hoặc
lệnh thực thi trong quá trình hoạt động của CPU. Độ rộng của bus dữ liu nói chung sẽ xác định
được lượng dữ liệu thể truyền và trao đổi trên bus. Tốc độ truyền hay trao đổi dữ liu thường
được tính theo đơn vị là [byte/s]. Số lượng đường bit dữ liệu sẽ cho phép xác định được số lượng
bit thể lưu trữ trong mỗi khu vực tham chiếu trực tiếp. Nếu một bus dữ liệu có khả năng thực
hiện một lần truyền trong 1 μs, thì bus dữ liệu 8bit sẽ có băng thông là 1Mbyte/s, bus 16bit sẽ có
băng thông là 2Mbyte/s và bus 32bit sẽ có băng thông là 4Mbyte/s. Trong trường hợp bus dữ liệu
8bit với chu kỳ bus T=1μs (tức sẽ truyền được 1byte/1chu kỳ) thì sẽ truyền được 1 Mbyte
trong 1s hay 2Mbyte trong 2s.
Bus điều khiển
Bus địa chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bus địa chỉ - Người đăng: vtcacc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bus địa chỉ 9 10 574