Ktl-icon-tai-lieu

C#

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÔN HỌC

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

L P TRÌNH C#
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
1.1

LIÊN QUAN ĐẾN MÔN HỌC

•
•
•

dkcuong@yahoo.com

1.2

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Bài tập + Chuyên cần: 10%
Tự học:
30% (3-5 sinh viên/nhóm)
Thi:
60%

Mục tiêu môn học
Yêu cầu tiên quyết
Thời lượng: LT: 30t, TH: 30t
Phương pháp học
Đánh giá:

+

 GV: ThS. Đặng Kiên Cường






KHOA CNTT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KHOA CNTT

Nội dung
Microsoft .NET
Ngôn ngữ C#
Nền tảng ngôn ngữ C#
Xây dựng lớp - Đối tượng
Kế thừa – Đa hình
Nạp chồng toán tử
Cấu trúc
Thực thi giao diện
Mảng, chỉ mục, và tập hợp
Xử l‎ý chuỗi, File
1.3

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.4

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

 Bài giảng – Đặng Kiên Cường
 C# 2005, Phạm Hữu Khang
 Gíao trình “Ngôn ngữ Lập trình C#”
 Programming C#, Jesse Liberty, O’Reilly.
 C# in 21 Days, Bradley L.Jones, SAMS.
 Windows Forms Programming with C#,
Erik Brown, Manning.
 MSDN Library – April 2002.
KHOA CNTT

...
1.1
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HC LC HNG
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
MÔN HC
L P TRÌNH C#
ĐẶNG KIÊN CƯNG
C# - Trang 2
C# - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
C# 9 10 901