Ktl-icon-tai-lieu

c#

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT

Chương 2: Ngôn ngữ C#

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#
Ngôn ngữ C# và những ngôn ngữ khác
Các bước chuẩn bị cho chương trình
Chương trình C# đơn giản

1.1

Đặc điểm

1.2

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

 C# đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy
kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn.
 C# có ýَ‎ nghĩa cao khi thực thi những khái niệm lập
trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho
cấu trْúc, thành phần component, lập trình hướng đối
tượng. C# được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn
ngữ mạnh nhất là C++ và Java.
 Cốt lõi của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng là sự
hỗ trợ cho việc định nghĩa và làm việc với những lớp.
Lớp định nghĩa những kiểu dữ liệu mới, cho phép
người phát triển mở rộng ngôn ngữ để tạo mô hình tốt
hơn để giải quyết vấn đề. Ngôn ngữ C# chứa những
từ khَóa cho việc khai báo những kiểu lớp đối tượng
mới và những phương thức hay thuộc tính của lớp, và
cho việc thực thi đَóng góَi, kế thừa, và đa hình
KHOA CNTT

1.3

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

là ngôn ngữ đơn giản
là ngôn ngữ hiện đại
là ngôn ngữ hướng đối tượng
là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo
là ngôn ngữ có ít từ khóa
là ngôn ngữ hướng module
sẽ trở nên phổ biến

Tại sao sử dụng ngôn ngữ C#
C#
C#
C#
C#
C#
C#
C#
KHOA CNTT

KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Từ khóa của ngôn ngữ C#

1.4

Các bước chuẩn bị cho
chương trình

1.5

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Xác định mục tiêu của chương trình.
Xác định những phương pháp giải quyết
vấn đề.
Tạo một chương trình để giải quyết vấn
đề.
Thực thi chương trình để xem kết quả.

KHOA CNTT

1.6

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Chương trình C# đầu tiên

KHOA CNTT

Những đặc điểm quan trọng
trong chương trình:

1.7

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Viết xong lưu dưới dạng tập tin có phần mở rộng
*.cs (C sharp). Sau đَó biên dịch và chạy
chương trình. Kết quả là một chuỗi “Chao
Mung” sẽ xuất hiện trong màn hình console
Các thành phần:
 Lời chú thích. Có thể được đặt trong /* … */
 Phương thức Main
 Input và Output
 Biên dịch và thực thi
KHOA CNTT

Phương thức Main

1.8

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Chương trình C# phải có chứa phương
thức Main, điều khiển chương trình bắt
đầu và kết thúc trong nó. Là nơi tạo các
đối tượng và thực thi các phương thức
khác.
Là một phương thức tĩnh đặt bên trong
một lớp hoặc cấu trúc. Như trong ví dụ
trên nó nằm trong lớp ChaoMung
KHOA CNTT

1.9

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

3 cách khai báo Main:
Trả về void:
static void Main()
{
…
}
Trả về int:
static int Main()
{
…
return 0;
}
Có thể nhận các đối số:
static int Main(string[]args)
{
…
return 0;
}
KHOA CNTT
...
1.1
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
Chương 2: Ngôn ngC#
Ti sao phi sdng ngôn ngC#
Ngôn ngC# và nhng ngôn ngkhác
c bước chun bị cho chương trình
Chương trình C# đơn gin
c# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
c# - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
c# 9 10 308